Stadsstyrelse föreslår naturskyddsområden i Baggböleskogen och på Fastholmen

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 mars att föreslå NTM-centralen i Nyland att naturskyddsområden ska inrättas i Baggböleskogen och på Fastholmen. Stadsstyrelsen beslutade dessutom föreslå att fullmäktige godkänner en detaljplaneändring i Kvarnbäcken och en projektplan för en ersättande nybyggnad för Vartiokylän ala-asteen koulu och daghemmet Vartiokylä.
Stadsstyrelsen sammanträder måndagar på stadshuset.
Stadsstyrelsen sammanträder måndagar på stadshuset.

Stadsstyrelsen föreslår att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ska inrätta naturskyddsområden i Baggböleskogen och på Fastolmen och godkänna områdenas skötsel- och användningsplaner för åren 2024–2033. 

Baggböleskogen ligger i norra delen av Helsingfors centralpark i stadsdelarna Domarby och Kårböle. Syftet med skyddet är att bevara mångfalden i det värdefulla skogsområdet. Baggböleskogen ligger på en viktig plats i skogsnätverket i och med att den förenar södra Centralparkens med de större skogsområdena i norra Helsingfors och vidare med det ekologiska nätverket i Vanda och Esbo.

Fastholmen ligger på Gammelstadsvikens östra strand mellan stadsdelen Hertonäs och Gammelstadsviken i Vik. Syftet med skyddet är att bevara det värdefulla fågelområdet och ett skogsområde som utgör en skyddszon för Gammelstadsviken. Området omfattar också fornlämningar som hör till fästningskonstruktionerna från 1914 och en kulturmiljö som är kulturhistoriskt betydelsefull.

Kvarnbäckens hälsostation får en utbyggnad

Stadsstyrelsen föreslår en detaljplaneändring i Kvarnbäcken. Detaljplanelösningen gäller tomten för Kvarnbäckens hälsostation och de intilliggande områdena i Kvarnbäckens centrum.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga ut Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande och välbefinnande mellan den befintliga byggnaden och Kvarnbäcksvägen. I området har det planerats en central för hälsa och välbefinnande med sex våningar ovan jord som en utbyggnad till den nuvarande hälsostationen. Utbyggnaden blir en viktig del av serien av offentliga byggnader vid Kvarnbäcksvägen och en del av Kvarnbäckens centrum, som för närvarande utvecklas. 

Detaljplanelösningen går vidare till behandling i stadsfullmäktige.

En ersättande nybyggnad för Vartiokylän ala-asteen koulu och daghemmet Vartiokylä planeras

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner projektplanen för en ersättande nybyggnad för Vartiokylän ala-asteen koulu och daghemmet Vartiokylä. Skolan är för tillfället verksam i tillfälliga lokaler.

I nybyggnaden planeras platser för 700 elever, 210 barn i daghemsåldern och 12 elever i en specialgrupp. Byggnaden ska få moderna lokaler för anställda och matförsörjning samt gemensamma lokaler för invånar- och kvällsverksamhet. Projektet omfattar cirka 276 brm² och de maximala byggkostnaderna uppgår till cirka 50 miljoner euro. 

Projektplanen går vidare till behandling i stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.