Hoppa till huvudinnehåll

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för Nordsjö centrum

Vid årets sista sammanträde den 7 december godkände stadsfullmäktige en detaljplaneändring för västra delen av Nordsjö centrum. Genom detaljplaneändringen kompletteras det nuvarande halvfärdiga området i Nordsjö centrum med ett centrumkvarter som förenar boende och affärslokaler och en utbyggnad av idrottshuset.
Havainnekuva Vuosaaren läntisen keskustan Mosaiikkikorttelista. Kuva: L-Arkkitehdit Oy.
Bild: L-Arkkitehdit Oy

Detaljplaneändringen för västra delen av Nordsjö centrum gäller ett område mellan Kuddlavevägen och Nordsjövägen. Planändringen gör det möjligt att skapa nya arbetstillfällen i området, bygga högklassiga bostäder med centralt läge, utveckla rekreationstjänsterna och bygga en snabbspårväg till Nordsjö centrum. Detaljplaneändringen gör det också möjligt att göra förbättringar i den redan befintliga Mosaikparken.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 24 900 m² och våningsytan för verksamhetslokaler uppgår till 1 750 m². Detaljplaneändringen innebär att området får ca 450 nya invånare och 120–160 arbetstillfällen.

Metrons system för tågkontroll byts ut

Stadsfullmäktige godkände en projektplan för att byta ut metrons system för tågkontroll. Systemet för tågkontroll ska bytas ut mot ett system som garanterar en pålitlig trafik, uppfyller framtida kapacitetskrav och erbjuder en högre automationsnivå. 

Det nya systemet för tågkontroll ska göra det möjligt att öka metrons turtäthet och öka kapaciteten med 25 procent efter framtida materielanskaffningar.

Projektets totalpris uppgår till högst 71 246 000 euro. Stadsfullmäktiges beslut verkställs endast om Esbo stad fattar ett motsvarande beslut för sin del.

Ändringar i 2022 års budget

Stadsfullmäktige godkände ändringar i 2022 års budget. Ändringarna gäller bland annat en överföring på sammanlagt 1 004 000 euro från stadsstyrelsens dispositionsmedel till stadens löneutvecklingsprogram. 

Löneutvecklingsprogrammet är en långsiktig plan som Helsingfors stadsstyrelse fastställt. Syftet är att öka stadens attraktivitet som arbetsgivare och att planmässigt höja lönerna, särskilt för de yrkesgrupper där lönekonkurrenskraften och således tillgången till kunnig personal är en utmaning för staden.

Stadsfullmäktige antecknade dessutom de åtgärder som vidtagits med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2021 och initiativen från kommunmedlemmar under perioden 1.9.2021–30.6.2022.
 

Stadsfullmäktiges alla beslut vid sammanträdet den 7 december kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här

Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder nästa gång den 18 januari 2023. Stadsfullmäktiges sammanträden år 2023 finns här