Staden övertar arbets- och näringstjänsterna i början av 2025 – affärsverk föreslås som serviceproducent

I och med den nationella reformen av arbets- och näringstjänsterna tar kommunerna över organiseringsansvaret för sysselsättningsförvaltningen från staten. Reformen innebär att Helsingfors stad blir en självständig arbetskraftsmyndighet vid ingången av 2025. Helsingfors arbetskraftsservice föreslås ordnas vid ett affärsverk som producerar offentlig arbetskraftsservice och andra tjänster inom sysselsättningsförvaltning för staden.
Stadshuset. Bild: Jussi Nahkuri
Stadshuset. Bild: Jussi Nahkuri

Helsingfors har deltar sedan den 1 mars 2021 i det nationella kommunförsöket för främjande av sysselsättningen, där organiseringsansvaret för arbetskraftsservice delvis har överförts till staden genom en temporär försökslag. Under försöket har staden organiserat tjänster för cirka 45 000 personkunder om året, utvecklat nya tjänster och förstärkt det lokala tjänsteekosystemet. Cirka 340 statligt anställda och cirka 140 av stadens egna anställda arbetar med kommunförsöket under stadens arbetsledning. I och med den nationella reformen av arbets- och näringstjänsterna tar Helsingfors över organiseringsansvaret för arbetskraftsservicen i sin helhet den 1 januari 2025.

Kanslichefen tillsatte den 14 april 2022 en styrgrupp för att utreda en omorganisering av stadens livskraftsfunktioner. Reformen av arbets- och näringstjänsterna påverkade utredningsbehovet.  Fokus i utredningen låg särskilt på frågan om omorganisering av arbetskraftsservicen samt synergierna mellan yrkesutbildningen och arbetskraftsservicen.  

Helsingfors har valt att organisera arbetskraftsservicen som ett affärsverk. Affärsverkets verksamhet kan styras med ekonomiska mål, och dess separata ekonomi gör verksamheten mer transparent och uppmuntrar till lönsam och effektiv verksamhet. Dessutom ger detta staden bättre möjligheter till intressebevakning, eftersom de faktiska helhetskostnader som staden ådrar sig för att organisera tjänsten blir synliga. Affärsverkets nettobudgeterade ekonomi gör det möjligt att fakturera andra kommuner på det sätt som fastställs i lagen när invånare i andra kommuner använder Helsingfors tjänster. Vid behov är även andra flexibla kostnadsfördelningsarrangemang med närliggande arbetskraftsmyndigheter möjliga.

Det föreslagna affärsverket för sysselsättningstjänster ska producera offentlig arbetskraftsservice och andra tjänster inom sysselsättningsförvaltning för staden och sammanslutningarna i stadskoncernen. Antalet anställda inom sysselsättningstjänsterna kommer att vara cirka 700, varav cirka 550 övergår från staten till staden.

Ärendet går vidare till stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i ärendet.