Sörnäs strand får ett nytt bostadsområde med 1 400 invånare – stadsfullmäktige godkände detaljplanen

Stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 14 februari en detaljplan och en detaljplaneändring för Sörnäs strand, som gör det möjligt att bygga kvarter för bostäder och verksamhetslokaler i Vilhelmsberg och på Hanaholmen i Sörnäs. Detaljplanelösningen ökar antalet invånare i området med ca 1 400.
Detaljplanelösningen för Sörnäs strand möjliggör ett nytt och trivsamt stadsrum vid stranden i Södervik. Bild: Anttinen Oiva Arkkitehdit
Detaljplanelösningen för Sörnäs strand möjliggör ett nytt och trivsamt stadsrum vid stranden i Södervik. Illustration av Södervikspromenaden mot söder. Bild: Anttinen Oiva Arkkitehdit

Sörnäs strand. Avsikten är att bilda nya kvarter som beaktar miljön i ett område som för närvarande är i hög grad obrukat eller används för trafik. Ett centralt syfte är dessutom att skapa ett nytt och trivsamt stadsrum vid stranden i Södervik.

I området planeras fyra bostadskvarter, två kvarter för verksamhetslokaler och ett kvarter för parkeringsanläggningar. Dessutom placeras ett nytt gatuområde och ett område för fotgängare vid stranden.

Kapitaldonation på 60 miljoner euro till Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum

Stadsfullmäktige godkände att Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum kapitaliseras med 60 miljoner euro. Kapitaliseringen är en förutsättning för det nya arkitektur- och designmuseet. Museiprojektets andra huvudfinansiär är finska staten som deltar i projektet med en lika stor andel.

Det nya arkitektur- och designmuseet, som planeras i Magasinstranden i Södra hamnen, är tänkt att bli ett internationellt framträdande och mångsidigt museum som erbjuder en miljö för såväl finsk som nordisk formgivning och arkitektur. De nuvarande Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet uppgår i det nya museet.

För museibyggnaden ordnas en internationell planeringstävling som inleds senare i år efter att besluten om kapitalisering har vunnit laga kraft.

Nya bostäder och affärslokaler till Näshöjdens västra del i Munksnäs

Stadsfullmäktige godkände även en detaljplanelösning för Näshöjdens västra del i Munksnäs som utgör en del av planeringen av Västra boulevardstaden. Detaljplaneändringen möjliggör nya bostäder och affärslokaler längs med den kommande snabbspårvägsförbindelsen.

I detaljplanelösningen har man strävat efter att placera kompletteringsbyggandet så att största delen av den trädbevuxna sluttningen väster om Näshöjden kan bevaras obebyggd. I och med den nya sträckningen av Hoplaksvägen har det varit möjligt att placera en stor del av nybyggandet i det nuvarande gatuområdet.

Detaljplanelösningen medför ungefär 1 100 nya invånare i området.

 

Dessutom godkände stadsfullmäktige en översiktsplan för Östra banan och genomförandet av planen på avsnittet mellan Gjutaregatan och Irrblossvägen. Stadsfullmäktige behandlade också svenska folkpartiets gruppmotion om förbättring av körförbindelserna till underjordiska parkeringsanläggningar och ett flertal motioner som lämnats in av ledamöter.

Stadsfullmäktiges alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på sidan med stadsfullmäktiges handlingar.