Skogarna i Helsingfors sköts i fortsättningen mer naturenligt än tidigare

De styrande principerna för planeringen av vården och vården av skogarna i Helsingfors har uppdaterats. Helsingfors utökar systematiskt mångfalden i sina skogar och låter skogsområden åldras naturligt i större utsträckning än tidigare. Inom skogsvården förbereder man sig också på klimatförändringen, det växande invånarantalet och en allt tätare stadsstruktur.
Metsän läpi kulkee ulkoilureitti ja reitin reunoilta on poistettu puita.
Bild: Aino Karilas / Sitowise

I principerna beaktar man skogarnas förmåga att klara sig i korstrycket från klimatförändringen, det växande invånarantalet och en allt tätare stadsstruktur. Utgångspunkten är att en skog med naturlig mångfald har en god förmåga att bekämpa förändringstryck som riktas mot den. 

De nya principerna har utarbetats för att uppfylla målen som hänför sig till stadens strategi och dess naturvård. De nuvarande riktlinjerna för skogsvård uppfyller inte längre målen som satts upp av strategin och LUMO-programmet beträffande stadsmiljöns mångfald och skogarnas naturliga åldrande.

I skogsvården beaktas också rekreationsanvändning och trygghet.

Helsingfors utökar systematiskt mångfalden i sina skogar och låter skogsområden åldras naturligt. Utöver dessa centrala mål beaktas också skogsområdenas betydelse som rekreationsområden och källor till hälsa och välbefinnande för stadsborna, möjligheterna att röra sig tryggt i skogarna samt de landskapsmässiga värdena. 

Man har identifierat 14 principer för främjandet av målen, av vilka man presenterar den eftersträvade nivån, skogsvårdens verksamhetssätt som leder till den och deras bakgrund.

Separata vårdplaner för skogar i naturskyddsområden

Principerna för skogsvård gäller de skogar som Helsingfors äger i Helsingfors och inom andra kommuners område. Principerna styr planeringen av natur- och landskapsvården. För naturskyddsområden utarbetas alltid specifika vård- och användningsplaner. Inom andra kommuners områden beaktas också dessa kommuners markanvändningsplaner och andra bestämmelser som styr skötseln. Helsingfors har inga mål för ekonomisk avkastning av sina skogar. Principerna för skogsvård berör inte planeringen av markanvändningen.

Principerna för naturvård del 1 Skogar har lagts fram för påseende, och man kan läsa dem på adressen hel.fi/planer, under Gatu- och parkplaner. Respons kan ges fram till 28.4.2024 via e-post på adresserna katriina.arrakoski@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och aino.karilas@sitowise.com.(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Stadsmiljönämnden behandlar principerna i maj 2024, varefter principerna uppdateras till en mer praktisk arbetsanvisning för naturvård.