Helsingin metsiä hoidetaan jatkossa entistä luonnonmukaisemmin

Helsingin metsien hoidon suunnittelua ja hoitoa ohjaavat periaatteet on päivitetty. Metsien monimuotoisuutta lisätään suunnitelmallisesti ja metsäalueita jätetään vanhenemaan luontaisesti aiempaa enemmän. Metsien hoidossa varaudutaan myös ilmastonmuutokseen, kasvavaan asukasmäärään ja kaupungin tiivistymiseen.
Metsän läpi kulkee ulkoilureitti ja reitin reunoilta on poistettu puita.
Kuva: Aino Karilas / Sitowise

Periaatteissa huomioidaan metsien kyky selviytyä ilmastonmuutoksen, kaupungin tiivistymisen ja asukasmäärän kasvun ristipaineessa. Lähtökohtana on, että luontaisesti monimuotoisella metsällä on hyvä kyky torjua siihen kohdistuvia muutospaineita. 

Uudet periaatteet on laadittu vastaamaan kaupungin strategian ja sen luonnonhoitoon liittyviä tavoitteita. Nykyiset metsien hoidon linjaukset eivät enää vastaa strategian ja LUMO-ohjelman asettamia tavoitteita liittyen kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen ja metsien luontaiseen vanhenemiseen.

Metsien hoidossa huomioidaan myös virkistyskäyttö ja turvallisuus

Helsingin metsien monimuotoisuutta lisätään suunnitelmallisesti ja metsäalueita jätetään vanhenemaan luontaisesti. Näiden keskeisimpien tavoitteiden lisäksi huomioidaan myös metsäalueiden merkitys virkistysalueina kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä, metsässä liikkumisen turvallisuus sekä maisemalliset arvot. 

Tavoitteiden edistämiseksi on tunnistettu neljätoista periaatetta, joista esitetään tavoitetila, siihen johtavat metsänhoidon toimintatavat ja niiden taustat.

Luonnonsuojelualueiden metsille erilliset hoitosuunnitelmat

Metsien hoidon periaatteet koskevat Helsingin kaupungin omistamia metsiä sekä Helsingissä että muiden kuntien alueilla. Periaatteet ohjaavat luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelua. Luonnonsuojelualueille laaditaan aina aluekohtaiset hoito- ja käyttösuunnitelmat. Muiden kuntien alueella otetaan huomioon myös kyseisten kuntien maankäyttösuunnitelmat ja muut hoitoa ohjaavat määräykset. Helsingillä ei ole taloudellisia tuottotavoitteita omistamilleen metsille. Metsien hoidon periaatteet eivät koske maankäytön suunnittelua.

Luonnonhoidon periaatteet osa 1 Metsät on asetettu nähtäville ja siihen voi tutustua osoitteessa hel.fi/suunnitelmat, kohtaan Katu- ja puistosuunnitelmat. Palautetta voi antaa 28.4.2024 asti sähköpostitse osoitteisiin katriina.arrakoski@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja aino.karilas@sitowise.com.(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee periaatteita toukokuussa 2024, jonka jälkeen päivitetään periaatteita käytännönläheisempi luonnonhoidon työohje.