Reparationsarbetet i Nordsjö vägtunnel inleds våren 2025 – planeringen framskrider enligt tidtabellen

Tidtabellen och metoden för genomförande av projektet att förnya de tekniska systemen i Nordsjö vägtunnel har preciserats: arbetet i tunneln inleds med nedmontering av de gamla systemen våren 2025. Tunneln stängs för trafik under reparationsarbetet och uppskattas vara stängd i elva månader. Under arbetets gång används en omväg på sträckan Österleden–Kallviksvägen–Bastövägen–Nordsjö hamn, och omfartsvägen förbättras innan tunneln saneras. Inom projektet pågår ett byggnadsplaneringsskede under vilket arbetsordningen och tidtabellen preciseras ytterligare.
När tunneln är stängd fungerar tunnelns nuvarande reservrutt på sträckan Österleden–Kallviksvägen–Bastövägen–Nordsjö hamn som den primära förbindelsen till hamnen.
När tunneln är stängd fungerar tunnelns nuvarande reservrutt på sträckan Österleden–Kallviksvägen–Bastövägen–Nordsjö hamn som den primära förbindelsen till hamnen.

- Ett av våra viktigaste mål har varit att hitta ett sätt att genomföra saneringen som stör trafiken så lite som möjligt. De omfattande nedmonterings- och byggarbetena kräver ändå att tunneln stängs, eftersom de stränga säkerhetsbestämmelserna inte tillåter trafik i tunneln när säkerhetssystemen är ur bruk. Härnäst strävar vi tillsammans med entreprenörerna efter att hitta metoder för att få själva byggentreprenaden och dess olika arbetsskeden att framskrida så effektivt som möjligt”, berättar servicedirektör Riku Suursalmi vid Fintraffic.

Marknadsdialogerna om saneringen av tunneln förs i maj–juni och den egentliga anbudsupphandlingen offentliggörs i slutet av året. Dessutom konkurrensutsätts förbättringen av tunnelns reservrutt under sommaren.

Omvägens funktionsduglighet säkerställs innan tunneln repareras

När tunneln är stängd fungerar tunnelns nuvarande reservrutt på sträckan Österleden–Kallviksvägen–Bastövägen–Nordsjö hamn som den primära förbindelsen till hamnen, och rutten förbättras på flera ställen innan tunneln saneras. Omvägens funktionsduglighet testas också med riktig trafik innan reparationsarbetet i tunneln inleds. Förbättringsarbetena inleds redan i slutet av 2024.

Omvägens smidighet och säkerhet förbättras särskilt vid anslutningar och övergångsställen för att rutten ska fungera så bra som möjligt när trafikmängden ökar.  De mest betydande åtgärderna är att bygga fler körfält vid anslutningen mellan Österleden och Kallviksvägen samt i rondellen mellan Bastövägen och Kallviksvägen. Förbättringar görs också vid anslutningen mellan Bastövägen och Porslaxvägen samt vid anslutningen mellan Bastövägen och Hamnbågen, så att de ska betjäna specialtransporter bättre än tidigare.

Tunnelsäkerheten styr verksamheten under saneringen

Under projektets detaljerade projektutredning granskades flera alternativ för indelning av arbetet i faser, och i jämförelsen av alternativen för genomförandet beaktades ingående bland annat säkerhets- och olycksriskerna under arbetet i tunneln och på reservrutten, projektets totala längd samt kostnaderna. I alla alternativ ingick långa perioder av stängning av tunneln. Den valda metoden för genomförande ger möjlighet att arbeta effektivt i båda tunnelrören samtidigt. Även trafikarrangemangen förblir oförändrade under hela projektet.

För projektet att reparera Nordsjö vägtunnel och för genomförandet av byggarbetena på omvägen ansvarar Fintraffic. För planeringen av förbättringarna på reservrutten ansvarar Helsingfors stad och NTM-centralen. Under planeringen av projektet har intensiv dialog förts med Helsingfors Hamn och andra nyckelaktörer i området. Även kommunikationen om den kommande saneringen av tunneln till områdets invånare, företag och andra aktörer har inletts i god tid redan hösten 2023, så att olika aktörer i ett så tidigt skede som möjligt ska kunna beakta projektets konsekvenser.

Bakgrundsinformation

Trafiklednings- och säkerhetssystemen i vägtunneln till Nordsjö hamn i Helsingfors håller på att nå slutet av sin livscykel och ska förnyas. Under projektet att förnya de tekniska systemen i Nordsjö vägtunnel genomförs i tunneln saneringsarbete i anslutning till tunnelteknikens och tunnelkonstruktionernas livscykelhantering, där man förnyar bland annat tunnelns system för brandlarm, rökventilation, luftväxling, släckvatten och störningsdetektion samt belysningen och kamera- och trafikledningssystemen.

Dessutom repareras tunnelkonstruktionerna och saneras dränerings- och släckvattensystemen under tunneln. Samtidigt införs ett modernt självlärande system för att känna igen störningar samt energieffektiv reglerbar LED-belysning och tunnelfläktar som förbättrar luftkvaliteten och rökventilationen.

Nordsjö vägtunnel, som öppnades 2008, leder från Ring III och den planskilda anslutningen vid Österleden till Nordsjö hamn. Över hälften av tunneltrafiken är hamntrafik. Tunneln är cirka 1,5 kilometer lång, och det finns två körfält i bägge riktningarna, vilka löper i egna rör.  Styrsystemen i Nordsjö tunnel konstruerades då tunneln bygges i början av 2000-talet på ett sätt som inte tillåter dubbelriktad trafik i ett tunnelrör.

Allmänt om tunnelsäkerhet: i långa landsvägstunnlar ska säkerhetsbestämmelserna iakttas även under reparationsarbeten, om det finns trafik i tunneln. Tunneln måste till exempel ha ett fungerande kameraövervakningssystem för att brand- och olyckssituationer ska kunna upptäckas från trafikcentralen, och räddningsfordon måste i varje situation kunna ta sig in i tunneln. Även förbindelsegångarna mellan tunnelrören måste hållas fria som utrymningsvägar. Vid brand måste röken kunna blåsas ut ur tunneln och släckvattnet måste vara tillgängligt.