Vuosaaren tietunnelin korjaustyöt alkavat keväällä 2025 - suunnittelu etenee aikataulussa

Vuosaaren tietunnelin teknisten järjestelmien uusinta -hankkeen aikataulu ja toteutustapa ovat tarkentuneet: työt tunnelissa alkavat vanhojen järjestelmien purkamisella keväällä 2025. Tunneli suljetaan liikenteeltä korjaustöiden ajaksi, ja sulun pituus on arvion mukaan yksitoista kuukautta. Töiden ajan käytössä on kiertotie välillä Itäväylä–Kallvikintie–Niinisaarentie–Vuosaaren satama, ja kiertotietä parannetaan ennen tunnelin saneerausta. Hankkeessa on meneillään rakennussuunnitteluvaihe, jonka aikana työjärjestys ja aikataulu tarkentuvat edelleen.
Tunnelin varareittiä parannetaan ennen kuin kulku tunnelin kautta suljetaan.
Tunnelin varareittiä parannetaan ennen kuin kulku tunnelin kautta suljetaan.

- Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on ollut löytää saneeraukselle toteutustapa, joka haittaa liikennettä mahdollisimman vähän. Laajat purku- ja rakennustyöt edellyttävät kuitenkin tunnelin sulkemista, sillä tiukat turvallisuusmääräykset eivät salli liikennettä tunnelissa turvallisuusjärjestelmien ollessa poissa käytöstä. Seuraavaksi pyrimme urakoitsijoiden kanssa löytämään keinoja, joilla itse rakennusurakka ja sen eri työvaiheet saadaan etenemään mahdollisimman tehokkaasti, kertoo palvelujohtaja Riku Suursalmi Fintrafficista.

Markkinavuoropuhelut tunnelin saneerauksesta käydään touko–kesäkuussa, ja varsinainen hankintakilpailutus julkaistaan loppuvuodesta. Lisäksi tunnelin varareitin parantaminen kilpailutetaan kesän aikana. 

Kiertotien toimivuus varmistetaan ennen tunnelin korjausta

Tunnelin ollessa suljettuna toimii ensisijaisena yhteytenä satamaan tunnelin nykyinen varareitti välillä Itäväylä–Kallvikintie–Niinisaarentie–Vuosaaren satama, ja reittiä parannetaan useista kohdista ennen tunnelin saneerausta. Kiertotien toimivuus myös testataan oikealla liikenteellä ennen tunnelin korjaustöiden alkamista. Parannustyöt alkavat jo loppuvuodesta 2024.

Kiertotien sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan erityisesti liittymissä ja suojateiden kohdalla, jotta reitti olisi mahdollisimman toimiva liikennemäärän kasvaessa.  Merkittävimmät toimenpiteet ovat lisäkaistojen rakentaminen Itäväylän ja Kallvikintien liittymään sekä Niinisaarentien ja Kallvikintien kiertoliittymään. Parannuksia tehdään myös Niinisaarentien ja Porslahdentien liittymässä sekä Niinisaarentien ja Satamakaaren liittymässä, jotta ne palvelisivat erikoiskuljetuksia entistä paremmin.

Tunneliturvallisuus ohjaa saneerauksen aikaista toimintaa

Hankkeen yleissuunnittelun aikana tarkasteltiin useita vaihtoehtoja töiden vaiheistamiseksi, ja toteutusvaihtoehtojen vertailussa otettiin huomioon laajasti muun muassa työnaikaiset turvallisuus- ja onnettomuusriskit tunnelissa ja varareitillä, hankkeen kokonaiskesto sekä kustannukset. Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyi tunnelin pitkäkestoisia sulkujaksoja. Valittu toteutustapa antaa mahdollisuuden työskennellä tehokkaasti molemmissa tunneliputkissa yhtä aikaa. Myös liikennejärjestelyt pysyvät muuttumattomina koko hankkeen ajan.

Vuosaaren tietunnelin korjaushankkeesta ja rakennustöiden toteuttamisesta kiertotiellä vastaa Fintraffic. Varareitin parannusten suunnittelusta vastaavat Helsingin kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen suunnittelun aikana on käyty tiivistä vuoropuhelua Helsingin sataman sekä muiden alueen avaintoimijoiden kanssa. Myös viestintä tunnelin tulevasta saneerauksesta alueen asukkaille, yrityksille ja muille toimijoille on aloitettu hyvissä ajoin jo syksyllä 2023, jotta eri tahot voisivat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ottaa hankkeen vaikutukset huomioon.

Taustatietoa 

Helsingin Vuosaaren satamaan johtavan tietunnelin liikenteenhallinta- ja turvallisuusjärjestelmät ovat tulossa elinkaarensa päähän ja ne uudistetaan. Vuosaaren tietunnelin teknisten järjestelmien uusinta -hankkeen aikana tunnelissa toteutetaan tunnelitekniikkaan ja -rakenteiden elinkaarihallintaan liittyvä saneeraustyö, jossa uusitaan muun muassa tunnelin paloilmoitin-, savunpoisto-, ilmanvaihto-, sammutusvesi- sekä häiriönhavaintojärjestelmät, valaistus sekä kamera- ja liikenteenhallintajärjestelmä.

Lisäksi korjataan tunnelirakenteita sekä saneerataan tunnelin alla kulkevat kuivatus- ja sammutusvesijärjestelmät. Samalla käyttöön otetaan moderni ja oppiva häiriöiden havainnointijärjestelmä sekä energiatehokas säädettävä LED-valaistus ja tunnelipuhaltimet, joilla parannetaan ilmanlaatua sekä savunpoistoa.

Vuonna 2008 avattu Vuosaaren tietunneli johtaa Kehä III:lta Itäväylän eritasoliittymästä Vuosaaren satamaan. Yli puolet tunnelin liikenteestä on satamaliikennettä. Tunnelin pituus on noin 1,5 kilometriä, ja tunnelissa on kaksi kaistaa molempiin suuntiin, jotka kulkevat omissa putkissaan.  Vuosaaren tunnelin ohjausjärjestelmät on 2000-luvun alussa tunnelia rakennettaessa toteutettu tavalla, joka ei salli kaksisuuntaista liikennettä yhdessä tunneliputkessa.

Yleistä tunneliturvallisuudesta: pitkissä maantietunneleissa on noudatettava turvallisuusmääräyksiä myös korjaustöiden aikana, mikäli tunnelissa on liikennettä. Tunnelissa on esimerkiksi oltava toimiva kameravalvontajärjestelmä palo- ja onnettomuustilanteiden havaitsemiseksi liikennekeskuksesta, ja pelastusajoneuvojen on joka tilanteessa päästävä tunneliin. Myös tunneliputkien väliset yhdyskäytävät on pidettävä vapaana poistumisreittinä. Tulipalon sattuessa savu on pystyttävä puhaltamaan pois tunnelista, ja sammutusveden tulee olla käytettävissä.