Projektplan för en ny skola och ett nytt daghem på Busholmen går vidare till stadsfullmäktige

Vid sitt sammanträde den 17 juni beslutade Helsingfors stadsstyrelse föreslå att stadsfullmäktige godkänner den planerade projektplanen för en nybyggnad för skolan Melkinlaiturin peruskoulu och daghemmet Melkinlaiturin päiväkoti på Busholmen. Grundskolan och daghemmet byggs på Busholmens område i Västra hamnen i närheten av Eldslandsgatan och Samoagränden. Både skolan och daghemmet är nya enheter.
Grundskolans och daghemmets nybyggnad planeras vara multifunktionell och flexibel. Bild: Havainnekuva
Grundskolans och daghemmets nybyggnad planeras vara multifunktionell och flexibel. Bild: Havainnekuva

Under perioden för befolkningsprognosen 2021–2036 kommer antalet finskspråkiga barn i grundskoleålder att öka i elevintagningsområdet för Järkäsaaren peruskoulu och Ruoholahden ala-aste. I projektet byggs nya lokaler för Melkinlaiturin peruskoulu och ett nytt daghem för småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

När verksamheten inleds behövs det lokaler för cirka 500 elever i enhetsskolan och 250 barn i småbarnspedagogiken. I slutet av prognosperioden behövs det lokaler för cirka 600 elever i enhetsskolan och 140 barn i småbarnspedagogiken.

Byggkostnaderna för projektet uppgår till sammanlagt 38 980 000 euro. Enligt den preliminära tidsplanen skulle verksamheten i de nya lokalerna inledas i augusti 2027. Tills dess behövs tillfälliga tilläggslokaler för 170 barn i förskole- och grundskoleålder. De tillfälliga tilläggslokalerna genomförs som ett separat projekt. Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden har beslutat om projektet i januari 2024.

Det slutliga beslutet om projektplanen fattas av stadsfullmäktige.

Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2024

Stadsstyrelsen godkände för sin del en också ett genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) 2024. I genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning dras riktlinjerna för stadens långsiktiga bostadspolitik upp. Programmet har upprättats för 2024–2027 och den centrala prioriteringen är socialt hållbar bostadsproduktion och förebyggande av segregation.

Stadsfullmäktige behandlar BM-programmet vid sitt sammanträde i augusti.

Länk till Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2024(Länk leder till extern tjänst) (pdf, på finska)

Helsingfors stads miljörapport 2023

Helsingfors stads miljörapport 2023 går också vidare till behandling i stadsfullmäktige. I miljörapporten beskrivs hur stadens miljömål uppnåtts, hur stadens verksamhet påverkar miljön och hur stadens miljöpolicy verkställts.

I miljörapporten följer staden även de olika delområdesprogrammen inom miljövården, såsom programmet för utsläppsminskning Kolneutralt Helsingfors, riktlinjerna för anpassningen till klimatförändringen och åtgärdsprogrammet för cirkulär ekonomi och delningsekonomi.

Miljörapporten för 2023 visar bland annat att de totala utsläppen av växthusgaser i Helsingfors förra året minskade med 25,4 procent från året innan. Minskningen beror i huvudsak på att man  övergick till att använda bränslen med mindre utsläpp och värmepumpar inom fjärrvärmeproduktionen när Hanaholmens stenkolskraftverk stängdes våren 2023.

Länk till Miljörapportten 2023 (pdf, på finska)

Dessutom gav stadsstyrelsen utlåtanden bland annat till miljöministeriet om ett utkast till regeringsproposition som gäller ändring av miljöskyddslagen och 118 § i avfallslagen och till utbildnings- och kulturministeriet om ändring av lagen om grundläggande utbildning och vissa lagar som har samband med den.

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.