Nytt sammandrag av hur stadsstrategin Läge för tillväxt framskrider har färdigställts

Ett nytt sammandrag av hur Helsingfors stadsstrategi har framskridit och vilka utmaningarna är har färdigställts. I sammandraget granskas hur genomförandet av strategin framskrider under den andra prognosperioden 2023. Genomförandet av stadsstrategin Läge för tillväxt 2021–2025 följs upp kontinuerligt som en del av den årliga uppföljningen av ekonomin och verksamheten.
Kasvun paikka 2021–2025-kaupunkistrategian toimeenpanoa seurataan jatkuvasti osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa.  Bild: Julia Kivelä
Kasvun paikka 2021–2025-kaupunkistrategian toimeenpanoa seurataan jatkuvasti osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Bild: Julia Kivelä

Främjande av en mer internationell personal  

Enligt sammandraget av stadsstrategin har Helsingfors aktivt börjat främja en mer internationell personal. Detta har skett genom att stödja sysselsättningen inom staden av främmandespråkiga personer bosatta i Finland och genom att inleda åtgärder för att göra rekryteringar från utlandet.  

Tillgången på personal är fortfarande svag inom många sektorer, exempelvis i arbetsuppgifter inom fostran och utbildning samt social- och hälsovården.  

Som en del av att främja tillgången på personal inrättade Helsingfors i juni en strategisk programgrupp för tillgång på personal. Programgruppens mål är bland annat att öka rekryteringen från utlandet till sektorer med brist på arbetskraft och att locka främmandespråkiga personer bosatta i Finland till jobb inom staden. Som stöd för genomförandet av stadsstrategin har man redan tidigare inrättat fyra sektorsövergripande programgrupper som omfattar temana ansvarsfull och hållbar ekonomi, ambitiöst klimatansvar, trivsam stad och förebyggande av segregation. 

Den stigande kostnadsnivån avspeglas i stadens funktioner 

Den stigande kostnadsnivån och den ekonomiska osäkerheten avspeglas i stor omfattning i stadens funktioner. Helsingfors har reagerat på den stigande kostnadsnivån genom att anpassa verksamheten till de tillgängliga resurserna, utveckla verksamheten och rikta investeringar till projekt som förväntas minska utgifterna eller öka intäkterna (se t.ex. Helsingfors stads ekonomiska prognoser). 

Helsingfors stads löneutbetalning är på god väg att återgå till det normala. Antalet lönefel håller på att stabiliseras till mindre än tre procent, vilket är bättre än målnivån. 

Den tredje stadsgemensamma utvärderingen av hållbar utveckling(Länk leder till extern tjänst) har genomförts (de föregående 2019 och 2021). Enligt utvärderingen är Finland och Helsingfors i många frågor föregångare när det gäller genomförandet av hållbar utveckling och klarar sig bra i internationella jämförelser. De konsumtionsbaserade utsläppen och förbrukningen av naturresurser per capita ligger dock på en hög och ohållbar nivå globalt sett. Även den ökande ojämlikheten måste motverkas på ett övergripande sätt och det är särskilt viktigt att sörja för barns och ungas välbefinnande. 

Stadsmiljönämnden godkände i juni gränsvärden för koldioxidavtrycket vid byggande, vilket innebär att man vid byggen inte bara beaktar utsläppen från användningen av byggnaden utan även utsläppen under byggtiden. Dessutom har Helsingfors genomfört ett försök som ökat uppehållsutrymmet på Esplanaden. 

Helsingfors uppnår sannolikt inte målen för bostadsproduktionen 

Helsingfors uppnår sannolikt inte målen för bostadsproduktionen och detaljplaneringen. Bostadsproduktionen försvåras av inflationen, de snabbt ökade byggkostnaderna och räntenivån samt rekordlågt konsumentförtroende. 

En utmaning har också varit att utsläppen av växthusgaser ökade med 12 procent 2022 jämfört med året innan. Utsläppen från fjärrvärme ökade med nästan en fjärdedel. Kriget i Ukraina påverkade tillgången på bränsle, vilket ledde till att naturgasens proportionella andel minskade och oljans och stenkolets ökade. Energibolaget Helen som ägs av staden  lade ned energiproduktionen vid Hanaholmens kolkraftverk 1.4.2023(Länk leder till extern tjänst), vilket avsevärt minskar Helsingfors totala utsläpp.  

Stadsstrategin har 13 fokusområden som följs upp med olika indikatorer. Ta del av fokusområdenas mål, indikatorer och visualisering på webbplatsen för uppföljning av strategin.