Ny skol- och daghemsbyggnad för över 900 barn i Botby

Stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 27 mars en projektplan för en ersättande nybyggnad för skolan Vartiokylän ala-asteen koulu och daghemmet Vartiokylä och detaljplaneändringar i Västra hamnen och Kvarnbäcken.
Stadsfullmäktige godkände en projektplan för en ersättande nybyggnad för skolan Vartiokylän ala-asteen koulu och daghemmet Vartiokylä Bild: iStock
Stadsfullmäktige godkände en projektplan för en ersättande nybyggnad för skolan Vartiokylän ala-asteen koulu och daghemmet Vartiokylä Bild: iStock

Nybyggnadsprojektet för skolan Vartiokylän ala-asteen koulu och daghemmet Vartiokylä syftar till att bygga nya ersättande lokaler för skolan och daghemmet för 700 elever, 210 barn inom småbarnspedagogik och 12 elever i en specialgrupp. För närvarande har skolan Vartiokylän ala-asteen koulu cirka 445 elever och daghemmet Vartiokylä 70 barn inom småbarnspedagogik men elevantalet i området beräknas öka under de kommande åren då elevupptagningsområdet utvidgas och antalet barn i området ökar.

Skolans undervisning har flyttats till tillfälliga lokaler redan 2019 på grund av skolans dåliga skick och den gamla skolan och det gamla daghemmet har rivits år 2023. Det är meningen att byggarbetena för den nya byggnaden ska inledas på sommaren 2025 och att verksamheten i de nya lokalerna kan börja i augusti 2027. Projektets maximipris är 49 938 000 euro. Maximipriset binds till byggnadskostnadsindex.

Detaljplaneändring för Västra Hamnen

Stadsfullmäktige godkände också en detaljplaneändring för hamn- och gatuområden i Västra Hamnen. Den nuvarande terminalbyggnad 1 i Västra Hamnen motsvarar inte den servicenivå som passagerartrafiken förutsätter och terminalen är till sin omfattning och sin placering otillräcklig för att trafiken enligt utvecklingsprogrammet för hamnen ska kunna förläggas till Busholmen

I området planeras en ny terminalbyggnad, områden för angöringstrafik och fotgängare samt vänteområden. Den gamla terminalbyggnaden som ritades år 1938 av stadsarkitekt Gunnar Taucher som lagerbyggnad L4 ska rivas.

Genomförandet av detaljplanelösningen gör det möjligt att öka trafiken i området i enlighet med centraliseringsscenariot för hamnen. Koncentration av Tallintrafiken till Västra hamnen är möjligt bara i det fall att Terminal 1 har förnyats samt den s.k. Hamntunneln har byggts. På grund av detta är arrangemangen i Terminal 1 också en förutsättning för utvecklingen av Södra hamnen, Magasinstranden och Skatudden.

Detaljplanelösningen som möjliggör en utbyggnad av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande godkändes

Stadsfullmäktige godkände också en detaljplaneändring för Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande. Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga ut Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande mellan den befintliga byggnaden och Kvarnbäcksvägen.

Avsikten är att bygga en offentlig byggnad som är arkitektoniskt högklassig och som för sin del höjer profilen av Kvarnbäckens centrum samt att förbättra servicen inom servicenätet för hälso- och välfärdstjänster på en central plats vid en betydande knutpunkt för kollektivtrafiken. 

 

Alla beslut och eventuella omröstningar från stadsfullmäktiges sammanträde kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet finns på webbsidan med stadsfullmäktiges handlingar.