Ny anvisning för att minska utsläpp från byggplatser till vattendrag

Byggplatserna försämrar avsevärt vattenmiljöernas tillstånd. På alla byggplatser måste man därför på förhand planera vart dagvattnet som uppkommer på platsen leds och hur det hanteras. Den nya anvisningen om byggplatsvatten, som publiceras i dag, samlar de bästa metoderna och bästa praxis.
Anvisningen om byggplatsvatten erbjuder metoder för hantering av byggplatsvatten samt riktvärden för utsläpp.  Bild: Saara Olsen.
Anvisningen om byggplatsvatten erbjuder metoder för hantering av byggplatsvatten samt riktvärden för utsläpp. Bild: Saara Olsen.

Sediment från byggarbetsplatser orsakar upp till 10–20 gånger större belastning på vattnen än sediment från jordbruksmarker. Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda städer samt Helsingforsregionens miljötjänster har utarbetat en ny anvisning om byggplatsvatten, som erbjuder metoder för hantering av byggplatsvatten samt riktvärden för utsläpp. Behovet är stort. I huvudstadsregionen pågår hundratals byggarbeten varje år.

Den nya anvisningen om vatten från byggplatser har utarbetats utifrån ett gemensamt behov och byggbranschens önskemål. Byggbranschen inverkar mycket på miljön: till exempel orsakar branschen 30 procent av avfallet i världen och står för 50 procent av förbrukningen av naturresurser. Behandlingen av vatten från byggplatser är en del av utvecklingen av byggbranschens hållbarhet.

”Genom att följa anvisningen blir byggplatserna i huvudstadsregionen föregångare vid hantering av vatten från byggplatser, samt föregångare för ansvarsfullt byggande. Ansvarsfullhet intresserar kunder, investerare och grannskap. Förebyggande av skador är inte bara en miljöhandling, utan innebär också proaktiv hantering av rykte och risker”, säger Saara Olsen, Esbo stads chef för natur- och miljöinformation.

Om hanteringen av byggplatsvattnen försummas, kan det uppstå både miljöskador och betydande kostnader. Till exempel kan det kosta entreprenören tiotusentals euro att rengöra en dagvattenledning från obehandlat vatten från byggplatsen. Huvudstadsregionens myndigheter får årligen kännedom om tiotals fall av försummelse av hantering av byggplatsvatten.

Vatten från byggplatserna påverkar den utrotningshotade öringens lekområden och Östersjöns tillstånd

Även om ett enskilt byggarbete pågår endast en kort tid, belastar flera byggarbeten ofta samma mottagande vatten. Vattnet från byggplatserna leds orenade från dagvattenavlopp eller diken till närmaste sjö eller vattendrag, kring vilket det kan finnas flera olika byggplatser. Om vattnen inte hanteras på rätt sätt hamnar bland annat olja, tungmetaller och sediment, det vill säga jord, i vattendragen. Jorden gör bäckarna grumliga och förhindrar att fiskarna leker och att vattenväxterna växer.

”Sedimenten orsakar problem särskilt för utrotningshotade öringar som lever och förökar sig i flera bäckar i huvudstadsregionens urbana miljö”, säger Helsingfors stads ledande miljöinspektör Sini-Pilvi Saarnio.

Vatten från byggplatser kan också föra med sig kväve från byggplatser där brytning görs. Kväve eutrofierar vattendrag och förvärrar blåalgernas blomning i Östersjön.

Hanteringen av byggplatsvatten minskar belastningen på vattendrag i naturtillstånd. Detta hjälper hotade arter att överleva och deras populationer att återhämta sig. Genom behandlingen av byggplatsvatten värnas på detta sätt också vattennaturens mångfald.

Byggplatsvatten är ytvatten och slam som bildas på byggplatser. Till detta räknas inte hushållsavloppsvatten från baracker på byggplatsen. Byggplatsvatten består av regn- och smältvatten, vatten från jordmånen och vatten som används i arbetsmetoderna samt vatten som rinner till byggplatsen från andra områden. Vatten från byggplatser får inte ledas till spillvattenavlopp, eftersom stora mängder kallt vatten och vatten med höga halter av sediment skadar avloppen och avloppsreningsverkens verksamhet. Detta kan leda till utsläpp av orenat avloppsvatten ur avloppsnätet och försämra reningsresultatet i avloppsreningsverket.