Motion för äldre

Motion är särskilt viktigt för att upprätthålla hälsan och funktionsförmågan när vi blir äldre. Undersökningar visar att majoriteten av de äldre dock inte får tillräckligt med motion för sin hälsa. Helsingfors har identifierat att det krävs ett mycket bredare tillvägagångssätt än konditionsträning för att öka de äldres rörlighet och förbättra deras motionsmöjligheter. 
Pingisspelare.
Helsingfors har vidtagit tiotals åtgärder för att främja äldres rörlighet och sätta dem i rörelse. Bild: Maija Astikainen

Motion är särskilt viktigt för att upprätthålla hälsan och funktionsförmågan när vi blir äldre. Undersökningar visar att majoriteten av de äldre dock inte får tillräckligt med motion för sin hälsa. Helsingfors har identifierat att det krävs ett mycket bredare tillvägagångssätt än konditionsträning för att öka de äldres rörlighet och förbättra deras motionsmöjligheter. 

År 2021 lyfte man fram de äldres rörlighet som stadens gemensamma budgetmål för att främja välbefinnande och hälsa, och målet fortsatte också under åren 2022 och 2023. Målet kommer att fortsätta också för 2024. Varje sektor i staden deltar i att främja äldres rörlighet. Syftet med samarbetet är att ta bort hinder för de äldres dagliga rörlighet, såsom miljöns otillgänglighet, frågor som rör tjänsternas tillgänglighet, ensamhet eller brist på socialt stöd. En betydande andel av de äldre kan inte heller lätt hitta information om befintliga tjänster för att stödja deras välbefinnande.

Sedan 2021 har Helsingfors vidtagit tiotals åtgärder för att främja äldres rörlighet och sätta dem i rörelse. Åtgärder som rör miljön och främjar vardagsmotion är bland annat att öka antalet gatu- och parkbänkar med mer än 400, förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik samt effektivisera vinterunderhållet.
De åtgärder som vidtagits under de senaste åren för att mobilisera de äldre har varierat. Metoder för att föra motion på tal och motionsrådgivning har ökats vid Seniorinfos servicerådgivning. Det har genomförts en omfattande kampanj för de äldres rörlighet, och kommunikationskampanjen Låt vardagen aktivera dig under 2021 nådde uppskattningsvis 100 000 personer i Helsingfors. 

Till bibliotek har man producerat 30 Motionsryggsäckar för seniorer att låna, som innehåller motionsredskap och enkla instruktioner för att ordna motionsstunder. Flera tiotals kamrathandledare för de äldres motion har utbildats, och många av de utbildade kamrathandledarna arbetar till exempel vid servicecentraler och invånarhus. Handledd motion för de äldre har utvecklats i samarbete med idrottstjänsterna, servicecentralerna, arbetarinstitutet och Urheiluhallit Oy sedan 2021. Även ett stort antal distanstjänster som aktiverar rörligheten har producerats, till exempel de populära Gympastunderna som genomförts i samarbete med Yle och gympavideorna för seniorer på Helsingforskanalen.

Helsingfors har stött de äldres rörlighet och mobilisering också med understöd. Under åren 2021 och 2022 fick tiotals organisationer och föreningar sammanlagt 3,4 miljoner euro i understöd som anslogs till verksamhet som främjar de äldres rörlighet och kultur i Helsingfors. År 2023 uppgår anslaget för understöd till kulturverksamhet för de äldre till 1 300 000 euro och till verksamhet som främjar rörlighet till 700 000 euro. De understödda organisationerna och föreningarna bedriver öppen och kostnadsfri verksamhet för de äldre i Helsingfors på olika håll i staden.

Rörlighetsavtalet skapar mål för vardagsmotion

Användningen av rörlighetsavtalet har utvidgats från hemvården till alla sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster, och målet är en användningsgrad på 70 procent. 

Rörlighetsavtalet stöder de äldres förmåga att klara sig hemma och uppmuntrar dem till vardagsmotion för att upprätthålla sin funktionsförmåga, muskelstyrka och balans. De äldre kan definiera sina egna mål; rörlighetsavtalet kan till exempel innehålla vardagliga aktiviteter, konditionsträning, återinlärning av gamla färdigheter samt ärendehantering och hobbyer utanför hemmet. De saker som registreras i rörlighetsavtalet kan göras självständigt eller tillsammans med yrkespersoner som deltar i vård och handledning eller med närstående.  

Rörlighetsavtalet redigeras när de äldres funktionsförmåga förändras. Rörlighetsavtalets tjänstespecifika arbetsmodeller och anvisningar utvecklas och specificeras aktivt inom sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna.  

Handledd motion och kulturtjänster

De äldre har efter coronatiden återvänt ganska bra till handledd motion som idrottstjänsterna, Finska arbetarinstitutet och Arbis anordnar. Idrottstjänsternas mål för i år är dock att ytterligare öka beläggningsgraden och antalet besökare för motionskurser. Vid Finska arbetarinstitutet och Arbis strävar man efter att öka antalet dans- och motionskurser för de äldre 2023. 

I början av 2023 publicerades webbplatsen Kultur och fritid för äldre för att underlätta tillgången till information om stadens olika fritidstjänster och möjligheter för de äldre. På webbplatsen finns information om både motions- och kulturtjänster samt vägar till en mer gemensam vardag genom hobbygrupper och mötesplatser. Det finns också information om distanstjänster för de äldre, där de kan njuta av kultur och motion i hemmet. Information om olika motionsmöjligheter och -tjänster kan också fås per telefon från tjänsten Liikuntaluuri.

Distanstjänster erbjuds också efter coronatiden

Distanstjänster utvecklas som en permanent del av kultur- och fritidstjänsterna även efter coronatiden. Målet är att öka utbudet av distanstjänster.

Produktionen av distanstjänster centraliseras till plattformen Lämpiö.fi som publiceras i augusti, som tar kultur- och motionsupplevelser till de äldres hem. Förutom det innehåll som staden producerar finns det i Lämpiö också bland annat innehåll från organisationer och andra aktörer.  

Digitalt stöd för att hjälpa till med vardagliga digitala frågor

Stadens digitala stöd kan hjälpa med och ge råd om användningen av distanstjänster. Det kostnadsfria digitala stödet är avsett för förutom de äldre också för alla stadsbor som behöver hjälp med det digitala i vardagen. Staden erbjuder digitalt stöd på flera språk. Digitalt stöd finns tillgängligt bland annat i bibliotek, invånarhus, senior- och servicecentraler, Finska arbetarinstitutet och Arbis.

Digitalt stöd kan vara närstöd vid servicestället eller digitalt stöd i hemmet i samarbete med HelsingforsMission, där volontärer hjälper till med digitala problem i stadsbornas egna hem. Digitalt stöd på distans finns också tillgängligt.

Det digitala stödets verksamhet utvecklas ytterligare; kundnöjdhetsenkäter görs flera gånger i år.

Arbete för de äldres livskvalitet

Det finns fortfarande utmaningar och det krävs arbete för att främja de äldres rörlighet och mobilisering. Vardagsmotion är av stor betydelse för de äldres funktionsförmåga, varför det är viktigt att främja gångtrafiken och till exempel vinterunderhållet av gatorna. Information om motionsmöjligheterna och andra fritidstjänster som staden tillhandahåller måste också göras mer tillgänglig för de äldre. Det finns fortfarande mycket arbete att göra för att nå särskilt ensamma äldre.

Endast cirka 25 procent av Helsingforsbor som fyllt 65 år rör sig tillräckligt. Antalet personer som gynnas av ökad rörlighet är stort, cirka 70 000–80 000 äldre stadsbor. Rörlighet och dess positiva effekter har därför stor inverkan på livskvaliteten för ett mycket stort antal stadsbor. Arbetet för att förbättra de äldres motionsmöjligheter fortsätter över sektorsgränserna.