Helsingfors utvecklar tjänsterna för familjer som väntar barn för att göra tjänsterna mer familjepositiva

Helsingfors stad och HUS utvecklar tjänsterna för familjer som väntar barn utifrån identifierade behov. Kontinuiteten i vårdrelationen och vårdens individualitet samt ett gott bemötande främjas genom ett tätt samarbete mellan rådgivningsbyrån och sjukhuset.
Bebis tår.

Helsingfors stad och HUS har utvecklat tjänsterna på mödrarådgivningsbyråerna och förlossningssjukhusen utifrån familjers åsikter. Upplevelser hos mödrar som fött barn om genomförandet av vården och tjänsterna utreddes vid Helsingfors mödrarådgivningsbyråer och HUS Kvinnoklinik under hösten 2022. På basis av svaren fastställde man vårdrelationens kontinuitet och vårdens individualitet samt bemötande av kunder som mål för utvecklingsarbetet. Nyhet om undersökningen 2022.

Man satsar på kontinuiteten i vårdrelationen och möten med familjer utan brådska

Kontinuiteten i vårdrelationen vid Helsingfors rådgivningsbyråer främjas i fortsättningen bland annat genom att förändra tidsbokningspraxis, såsom att boka flera besök på en gång. Ett särskilt mål är att hembesöket efter förlossningen genomförs av den egna hälsovårdaren. 

HUS Kvinnokliniks avdelningar för nyblivna mödrar har tagit i bruk vårdmöten, som är heltäckande möten som gäller familjens vård och handledning. Syftet med de centraliserade mötena är att möjliggöra empatiska möten utan brådska med varje familj som har fött barn.

Den förnyade familjeförberedelsen inleds i juni 

Förlossningsträning och familjeförberedelse har utvecklats så att de bättre motsvarar familjernas behov. Mötena ordnas på distans och de inleds i juni. I förlossningsträningen behandlar man de olika skedena av förlossningen och babyns första dagar. Träningen leds av en barnmorska från HUS och en hälsovårdare inom rådgivningen från Helsingfors, Esbo, Vanda eller Kervo.

Rådgivningsbyrån ordnar dessutom två separata familjeförberedelser där man behandlar den livsförändring som babyns födelse medför, föräldrarnas välbefinnande samt de första veckorna med babyn. Syftet med helheten är att ge familjer som väntar barn färdigheter för förlossningen, återhämtningen efter den, föräldraskapet och familjens vardag med babyn.

Helheten tillhandahålls på svenska, finska och engelska. Mötena på finska inleds i juni, mötena på engelska i augusti och mötena på svenska i oktober.

Individuell handledning och en enhetlig servicekedja utvecklas

Mödrarådgivningsbyråerna tar under hösten 2024 i bruk besöksspecifika enkäter. Genom enkäterna kan den gravida personen berätta för hälsovårdaren om sina aktuella behov och de teman som hen vill diskutera under besöket före det kommande rådgivningsbesöket. Enkäterna möjliggör mer individuellt stöd och handledning för familjer som väntar barn.

 Helsingfors stad och HUS fortsätter att utveckla servicekedjan för familjer som väntar barn. Servicekedjan börjar med ett positivt graviditetstest och fortsätter ända till kontrollen efter förlossningen. Syftet med en enhetlig servicekedja är att skapa en helhetsbild av tjänsterna under och efter graviditeten samt att klarlägga var familjer får det stöd de behöver under graviditeten och efter förlossningen.

 

Detta utvecklingsarbete har genomförts inom ramen för projektet hållbar tillväxt, vars mål är att göra klienternas vård- och servicestigar smidigare samt utveckla förebyggande och digitala tjänster. Projektet är en del av Finlands program för hållbar tillväxt, vars finansiering kommer från EU:s återhämtningsinstrument av engångsnatur (Next Generation EU).