Helsingfors utbildar personalen om barnets rättigheter

Fortbildningen om barnets rättigheter för personalen är ett av Helsingfors utvecklingsobjekt i arbetet enligt modellen Barnvänlig kommun, som samordnas av Finlands Unicef och där Helsingfors eftersträvar erkännandet Barnvänlig kommun. Helsingfors nyttjar i utbildningarna den webbutbildningshelhet som den nationella barnstrategin har producerat och som innehåller en inledning till barnets rättigheter samt målgruppsspecifika och fenomenbaserade utbildningar.
Kaksi lasta leikkii liukumäen luona.
Bild: Laura Oja.

De som arbetar med barn och unga, såsom personal inom småbarnspedagogik, lärare samt anställda inom ungdomstjänsterna och barnskyddet, ska få fortbildning om barnets rättigheter. Yrkespersoner som arbetar med barn och för barn spelar en viktig roll när det gäller att aktivt och till fullo förverkliga barnets rättigheter.

Finlands första nationella barnstrategi färdigställdes för två år sedan. Den största åtgärden i verkställighetsplanen, en kostnadsfri webbutbildningen om barnets rättigheter för yrkespersoner publicerades 16.2.2023. Helsingfors har deltagit i planeringen av utbildningen. I Finland har främst medborgarorganisationer svarat för utbildning om barnets rättigheter som sin egen verksamhet, vilket inte är tillräckligt med tanke på fullgörandet av de skyldigheter som följer av FN:s konvention om barnets rättigheter.