Helsingfors stadsfullmäktige samlades till vårens sista sammanträde

Vårperiodens sista fullmäktigesammanträde hölls onsdagen den 19 juni. Vid sammanträdet fattade fullmäktige beslut om bland annat försäljning av tomter till projektet Garden Helsinki och hyrning av lokaler för daghemsbruk på Mauritzgatan 1.
Helsingfors stadsfullmäktige samlades till vårens sista sammanträde  Bild: Sakari Röyskö
Helsingfors stadsfullmäktige samlades till vårens sista sammanträde Bild: Sakari Röyskö

Stadsfullmäktige godkände vid sammanträdet Helsingfors stads, kommun-Helsingfors och social-, hälsovårds- och räddningssektorns bokslut för år 2023.
Dessutom antecknade stadsfullmäktige utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2023. 

Stadsfullmäktige beslutade om försäljning av tomter till projektet Garden Helsinki. Projektet för multifunktionsarenan Garden Helsinki, som placeras vid Nordenskiöldsgatan i Bortre Tölö i närheten av Helsingfors ishall, Boltarenan och Olympiastadion, har planerats sedan 2010. Tomterna säljs som en helhet och köpesumman uppgår minst till 21 000 000 euro.

Stadsfullmäktige beslutade om ändring av detaljplaner på Lönnrotsgatan och hyrning av lokaler för daghemsbruk på Mauritzgatan

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring som gäller det så kallade Gardets lasarettskvarter på Lönnrotsgatan 37. Kvarteret var länge i statens ägo och användes bland annat som militärsjukhus och lokaler för forskning och undervisning, men i nuläget står största delen av byggnaderna i kvarteret tomma. 

Stadsfullmäktige godkände också hyrning av lokaler för daghemsbruk i Nylands kasern på Mauritzgatan 1. Staden bygger lokaler för småbarnspedagogik och förskoleundervisning för 224 barn i byggnaden i samband med att lokalerna renoveras.

Målet är att objektet färdigställs i december 2025 och att lokalerna tas i bruk i januari 2026.  

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för Malms handelsväg 30 och Nyåkersstigen 6 i Staffansby. Två flervåningshus uppförs i planområdet. Stadsfullmäktige godkände också en detaljplaneändring som gäller det så kallade Gardets lasarettskvarter på Lönnrotsgatan 37. 

Detaljplaneändringen gör det möjligt att förnya det underutnyttjade kvarteret och komplettera detta med högklassig arkitektur med respekt för omgivningens historiska och stadsbildsmässiga värden. Att kvarteret utnyttjas mångsidigt medför ny kommersiell och offentlig service i området och öppnar innergården, som tidigare varit stängd, för stadsborna.

De mest värdefulla byggnaderna i kvarteret skyddas och repareras för ett nytt användningsändamål.  

Stadsfullmäktige valde en ordförande och vice ordförande för perioden 2024–2025. Till stadsfullmäktiges ordförande valdes Reetta Vanhanen (Gröna), till första vice ordförande Harry Bogomoloff (Saml) och till andra vice ordförande Ville Jalovaara (SDP) för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2025.

Stadsfullmäktige sammanträder följande gång den 28 augusti klockan 18. 

Stadsfullmäktiges alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på sidan med stadsfullmäktiges handlingar.