Helsingfors stads löneutvecklingsprogram 2023 höjer lönerna för upp till 7 500 personer

Stadens löner höjs på basis av stadens eget löneutvecklingsprogram. I löneutvecklingsprogrammet 2023 har man fäst särskild uppmärksamhet vid de lägst avlönade arbetstagargrupperna. Löneutvecklingsprogrammet syftar dessutom till att förbättra tillgången på kompetent personal i de yrkesgrupper där staden har utmaningar med lönekonkurrenskraften.
Personal på mötet.
Löneutvecklingsprogrammet 2023 höjer lönen för över 7 500 personer. Programmet genomförs för femte gången. Bild: Jussi Hellsten

I och med reformen av social-, hälsovårds- och räddningsbranschen har löneutvecklingsprogrammet indelats i två delar från och med 2023. För genomförandet av kommun-Helsingfors löneutvecklingsprogram har man i budgeten för 2023 anvisat 7 miljoner euro på årsnivå. För genomförandet av löneutvecklingsprogrammet för social-, hälsovårds- och räddningssektorn har också anvisats 7 miljoner euro på årsnivå och finansieringen tas ur sektorns egen budget. Således har sammanlagt 14 miljoner euro på årsnivå anvisats till löneförhöjningarna. 

– Jag är mycket glad och stolt över att vi har lyckats göra vårt löneutvecklingsprogram rekordstort i år. Med dessa konkreta löneförhöjningar strävar vi efter att förbättra vår lönekonkurrenskraft och tillgången på arbetskraft samt visa uppskattning för våra arbetstagare, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Syftet med löneutvecklingsprogrammet är att öka stadens attraktionskraft som arbetsgivare och minska utmaningarna med att rekrytera personal

Löneutvecklingsprogrammet 2023 höjer lönen för över 7 500 personer. Programmet genomförs för femte gången. Programmet baserar sig på en kartläggning av behovet av löneförhöjningar samt på arbetsgivarens behov att säkerställa tillgången på kompetent arbetskraft. 

Förhöjningarna i löneutvecklingsprogrammet har riktats till olika yrkesgrupper utifrån en behovskartläggning. De mest kritiska yrkesgrupperna har valts i samarbete mellan ledningen och HR-experterna vid sektorerna, ämbetsverken och affärsverken samt stadskansliet. I beredningsarbetet har man hört många olika aktörer, såsom företrädare för personalorganisationer.

Särskild uppmärksamhet fästs vid de lägst avlönade arbetstagargrupperna

Löneutvecklingsprogrammet 2023 beaktar de lägst avlönade arbetsuppgifterna. Staden höjer alla uppgiftsbaserade löner under 2 000 euro till minst 2 000 euro senast 1.6.2023. Förhöjningarna genomförs stegvis så att den uppgiftsbaserade lönen höjs till 2 000 euro antingen i och med löneutvecklingsprogrammet som träder i kraft 1.4.2023 eller senast i och med den allmänna höjningen 1.6.2023. 

Förhöjningarna gäller stadens ordinarie och visstidsanställda personal. Förhöjningarna gäller inte praktikanter, studerande, arbetstagare i läroavtalsförhållande eller sommararbetare.

Utmaningarna med tillgången på personal och den allmänna lönekonkurrenskraften höjer lönerna för flera yrkesgrupper

Inom fostrans- och utbildningssektorn höjer löneutvecklingsprogrammet lönerna för över 3 000 yrkesutbildade personer inom småbarnspedagogiken. Förhöjningen riktas till barnskötare, speciallärare och ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogiken. Även lärare som uppfyller behörighetsvillkoren inom den grundläggande utbildningen får en förhöjning i vissa skolor för att främja den regionala jämställdheten. Regionalt jämställdhetstillägg beviljas för viss tid för två år åt gången. Dessutom får specialskolgångsassistenter en förhöjning på basis av utmaningarna med tillgången på personal. 

Inom kultur- och fritidssektorn riktas förhöjningarna till scen-, belysnings- och ljudmästarnas arbetsuppgifter, till idrottsinstruktörer och ansvariga idrottsinstruktörer samt till vissa chefsuppgifter på enhetsnivå.

Inom stadsmiljösektorn riktas förhöjningar bland annat till fastighetsjurister samt till olika projektlednings-, ingenjör- och chefsuppgifter inom byggherreverksamheten, lantmäteritjänsterna samt gatu- och trafikplaneringen. Dessutom riktas förhöjningar till geodatasakkunniga och -planerare inom stadsmiljösektorn och på Stara. På Stara får även upphandlingsingenjörer och -planerare samt produktionsingenjör och specialmätare en förhöjning av lönen.

Vad gäller Servicecentralen Helsingfors, omfattas en del av personalen inom måltids- och renlighetstjänsterna inom skol-, daghems- och vårdsektorn av löneförhöjningarna. 

Inom ekonomiförvaltningstjänsten riktas förhöjningarna till lönesekreterare som arbetar i krävande sakkunniguppgifter inom löneräkningen samt till de bokförare och huvudbokförare som har de lägsta uppgiftsbaserade lönerna. 

Inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn riktas förhöjningarna till personer som arbetar som närmaste chefer inom vårdarbetet inom hemvården, på seniorcenter, på Helsingfors sjukhus samt på hälsostationer och inremedicinska polikliniker. Dessutom får även närmaste chefer inom munhälsovården, på rådgivningsbyråer samt inom skol- och studerandehälsovården en löneförhöjning. Även läkare kommer att få en förhöjning. I löneutvecklingsprogrammet har man också anvisat pengar för att justera brandmäns och överbrandmäns löner. Detta görs senare under våren. 

Löneutvecklingsprogrammet är en del av stadens årliga budgetprocess 

Syftet med Helsingfors stads löneutvecklingsprogram är att på lång sikt göra staden mer lockande som arbetsgivare samt att systematiskt höja lönerna i synnerhet inom sådana yrkesgrupper där staden har utmaningar med lönekonkurrenskraften med tanke på tillgången på kompetent personal. 

Staden inledde löneutvecklingsprogrammet år 2019 som ett systematiskt och planmässigt sätt att svara på denna utmaning. Det belopp som varje år står till förfogande varierar. Det är stadsfullmäktige som varje år beslutar om genomförandet av löneutvecklingsprogrammet och det anslag som kan användas för programmet.