Helsingfors stads forskningsstipendier 2023

Helsingfors stad utlyser 73 000 euro att sökas i forskningsstipendier. Stipendierna är avsedda för forskare med högre högskoleexamen, särskilt för dem som arbetar med sin licentiat- eller doktorsavhandling. Stipendierna används även för att stödja postdoktorala forskare som nyligen disputerat. Till denna grupp räknas personer som har disputerat inom de senaste fem åren.
Opiskelija tietokoneensa kanssa
Bild: Jussi Hellsten

Grunderna för att stipendium ska beviljas är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, genomförbarhet och forskningsämnets betydelse för Helsingfors stad.

Stipendier kan beviljas undersökningar som handlar om:

  • fenomen och konsekvenser i samband med urbaniseringen
  • stadsekonomi och fenomen i anknytning till stadens livskraft eller förutsättningarna för näringsverksamhet
  • bedömning och organisering av den service som staden producerar eller beställer
  • livsmiljö, välfärd, historia, vardagsliv och stadskultur i Helsingfors
  • fenomen i anknytning till stadens internationalisering
  • stadens kristålighet och beredskap för betydande externa förändringar. 

Ansökningar med forskningsplan, meritförteckning och eventuella rekommendationer ska lämnas in senast den 7 mars 2023 kl. 23.59 till adressen: 

Helsingfors stads registratorskontor, Forskningsstipendier, PB 10, 00099, HELSINGFORS STAD.  
Besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13. Ansökan kan också lämnas in per e-post: helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Ansökningsblanketten kan laddas från Helsingfors stads webbplatsen.