Helsingfors stad arbetar aktivt för att främja den arbetsbaserade invandringen

Allt fler flyttar från utlandet till Helsingfors för att jobba. Helsingfors har klart förbättrat sina möjligheter att öka den arbetsbaserade invandringen. Informationen framgår av en lägesrapport som stadsstyrelsens näringslivssektion tog del av.
Allt fler flyttar från utlandet till Helsingfors för att jobba. Helsingfors har klart förbättrat sina möjligheter att öka den arbetsbaserade invandringen.  Bild: Helsinki Partners
Allt fler flyttar från utlandet till Helsingfors för att jobba. Helsingfors har klart förbättrat sina möjligheter att öka den arbetsbaserade invandringen. Bild: Helsinki Partners

Under sitt sammanträde måndagen den 23 oktober behandlade stadsstyrelsens näringslivssektion lägesrapportens om åtgärdsprogrammet för invandring som baserar sig på arbete, studier och företagande samt om hur genomförandet av Helsingfors stads integrationsprogram framskrider.

Programmens huvudsakliga mål harutvecklats i positiv riktning. Staden har bland annat genomfört riktade kampanjer för att till Helsingfors attrahera utländska experter i synnerhet inom sådana områden där det råder brist på arbetskraft. Serviceutbudet på International House Helsinki, som samlar rådgivnings- och myndighetstjänster för det inledande stadiet vid invandring, har utvecklats. Stadens engelskspråkiga tjänster och kommunikation på engelska har också utökats och blivit mer kundorienterade. Målet är också att öka andelen av stadens personal som har utländsk bakgrund så att den senast 2025 uppgår till 17 procent. Det är dock en bit kvar till målet, i och med att andelen i nuläget är 9,7 procent. De åtgärder som tas upp i integrationsprogrammet har till största delen inletts. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt samarbetet mellan alla sektorer för att främja integration.

Enligt rapporten har Helsingfors förbättrat sina möjligheter att öka den arbetsbaserade invandringen. Enligt rapporten för 2022 från Global Talent Competitiveness Index är Helsingfors världens 8:e mest konkurrenskraftiga stad när det gäller global kompetensrörlighet. Förbättringen är tydlig, eftersom Helsingfors låg på plats 10 i rapporten för 2021 och på plats 31 i rapporten för 2020.

Sedan år 2000 har befolkningen i Helsingfors ökat med 108 554 personer. I slutet av 2022 bodde 123 676 personer med utländsk bakgrund i Helsingfors. Utan dem hade Helsingfors befolkning minskat och antalet personer i arbetsför ålder sjunkit. Tack vare invandringen har antalet personer i arbetsför ålder faktiskt ökat klart. Förra året flyttade cirka hälften till Helsingfors för utförande arbete, medan drygt 40 procent kom för att arbeta med uppgifter som specialsakkunniga. Sysselsättningsläget för invandrare har generellt sett förbättrats. I slutet av 2021 var sysselsättningsgraden 57 procent för personer med utländsk bakgrund i åldern 20–64 i Helsingfors. Förutom att främjandet av integrationen blivit effektiverare har den gynnsamma utvecklingen drivits på av att den arbetsbaserade invandringen har ökat.

En ny lag om främjande av integration träder i kraft i början av 2025. Den nya lagen överför huvudansvaret från integrationstjänsterna till kommunerna. Näringslivsavdelningen vid Helsingfors stadskansli ser till att Helsingfors är redo för förändringen. För Helsingfors stads del sker beredningen inför reformen på stadskansliets näringsavdelning.

Sektionen antecknade rapporten för kännedom.

Dessutom behandlade sektionen reservationer för utveckling för de tomter som staden äger.

I beslutsmeddelandet finns alla beslut från och eventuella omröstningar vid stadsstyrelsens näringslivssektion. Beslutsmeddelandet publiceras på näringslivssektionens webbsida för dokument.

Näringslivssektionens nästa sammanträde hålls måndagen den 27 november 2023.

Bakgrundsinformation

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som fastställer breda riktlinjer och som har en betydande styrande roll i stadens näringspolitik. Borgmästare Juhana Vartiainen är ordförande för näringslivssektionen.