Helsingfors näringspolitiska mål för markanvändningen har tagits emot ganska väl, med nya åtgärder vill man ge dem mer effekt

Enligt en uppföljningsrapport som näringslivssektionen vid Helsingfors stadstyrelse tog del av på sitt sammanträde den 12 februari har de näringspolitiska målen för markanvändningen i Helsingfors, som staden antog våren 2022, i huvudsak beaktats väl inom stadens verksamhet. Med nya åtgärderna vill man öka riktlinjernas effekt.
Kontorets personal tar en paus.
Kontorets personal tar en paus. Bild: Jussi Hellsten/Helsingfors stad

Helsingfors näringspolitiska mål för markanvändningen (ELMA) är ett dokument som godkänts av stadsstyrelsens näringslivssektion 14.3.2022 och som drar upp riktlinjer för hur markanvändningen i Helsingfors ska främja förutsättningarna för företagsverksamhet under de närmaste åren. Enligt målen är det av central betydelse att se till att det i staden finns ett mångsidigt utbud på sådana lokaler och tomter som ett näringsliv som befinner i förändring förutsätter.

Enligt uppföljningsrapporten har majoriteten av riktlinjerna för ELMA-arbetet beaktats väl eller ganska väl inom stadens verksamhet. Enligt rapporten blir dock en del av de mål som särskilt anknyter till företagsområden och centrum överkörda av stadens övriga mål. Under uppföljningen har man identifierat konkreta åtgärdsförslag med hjälp av vilka riktlinjerna kan omsättas i praktiken på ett effektivare sätt. Till dessa förslag hör till exempel att utreda näthandelns och gigekonomins effekter, att komma fram till tillvägagångssätt för att locka datacenter till staden och att precisera verksamhetsmodellen för utbudet av tomter för huvudkontor.

Näringslivssektionen antecknade uppföljningsrapporten för kännedom.

Näringslivssektionen behandlade också ett ärende som gällde stadens innovationsfond. Sektionen beslutade att sammanlagt högst 296 825 euro ur fondens medel ska bindas till Helsingfors universitet för projektet innovations- och kompetenscentret för utbildning och inlärning för dess fortskridande fram till utgången av 2026.

Näringssektionens nästa sammanträde är måndagen den 18 mars.

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som fastställer breda riktlinjer och som har en betydande styrande roll i stadens näringspolitik. Näringslivssektionens ordförande är borgmästare Juhana Vartiainen.