Helsingfors hushållsvatten av god kvalitet

Helsingfors hushållsvatten var av god kvalitet 2023. Helsingfors stads miljötjänster övervakar kvaliteten på stadens hushållsvatten. Hushållsvattnet levereras till nästan hela huvudstadsregionen av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM.
Helsingfors hushållsvattnet framställs av ytvattnet från Päijänne.  Bild: HSY / Jenni-Justiina Niemi
Helsingfors hushållsvattnet framställs av ytvattnet från Päijänne. Bild: HSY / Jenni-Justiina Niemi

HRM har två anläggningar som producerar hushållsvatten i Helsingfors område, Gammelstadens och Långforsens vattenreningsverk. Hushållsvattnet framställs av ytvattnet från Päijänne. Båda anläggningarna har en liknande vattenreningsprocess, och från anläggningarna levereras vatten också till Esbo, Grankulla och Vanda.

De mikrobiologiska kvalitetskraven på hushållsvatten uppfylldes i alla kontrollundersökningsprover. De kemiska kvalitetskraven uppfylldes i alla prover utom ett där nickelhalten överskreds.

Målvärdet för järn överskreds i sju prover, men överskridningarna hade inga hälsoeffekter. Sannolika orsaker till överskridningarna av målvärdet för järn var små flöden och utfällningar i rörsystemen. De mikrobiologiska kvalitetsmålen överskreds i sex prover. I ett prov konstaterades nio koliforma bakterier och i fem prover var det heterotrofa koloniantalet högre än normalt. Inga bakterier konstaterades i de upprepade proverna. Prover som tagits från fastigheters kranar beskriver inte alltid kvaliteten på nätverksvattnet.

Kvaliteten på det hushållsvatten som HRM levererar övervakas genom att fastställa mikrobiologiska och kemiska parametrar i prover varje vecka. År 2023 togs sammanlagt 356 prover av det hushållsvatten som levererats till Helsingfors, av vilka 11 även undersöktes bland annat för tungmetaller. Dessutom togs 12 prover av det vatten som lämnade vattenverken för att fastställa nitrithalten. 18 prover togs av råvattnet, varav man fastställde bland annat arsenik och bekämpningsmedel. Utöver dessa togs 18 upprepade prover för att kontrollera hushållsvattnets kvalitet.

I störningssituationer samarbetade man med vattenverket, och situationerna åtgärdades på lämpligt sätt av HRM. I vissa störningssituationer säkrades vattenkvaliteten genom ytterligare provtagning.