Helsingin talousvesi hyvälaatuista

Helsingin talousvesi oli laadultaan hyvää vuonna 2023. Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut valvoo kaupungin talousveden laatua. Talousveden toimittaa lähes koko pääkaupunkiseudun alueelle Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY.
Helsingin talousvesi valmistetaan Päijänteen pintavedestä. Kuva: HSY / Jenni-Justiina Niemi
Helsingin talousvesi valmistetaan Päijänteen pintavedestä. Kuva: HSY / Jenni-Justiina Niemi

HSY:llä on Helsingin alueella kaksi talousvettä valmistavaa laitosta, Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos sekä Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos. Talousvesi valmistetaan Päijänteen pintavedestä. Molemmilla laitoksilla vedenpuhdistusprosessi on samanlainen, ja laitoksista toimitetaan vettä myös Espooseen, Kauniaisiin ja Vantaalle.

Talousveden mikrobiologiset laatuvaatimukset täyttyivät kaikissa valvontatutkimusnäytteissä. Kemialliset laatuvaatimukset täyttyivät yhden näytteen nikkelipitoisuuden ylitystä lukuun ottamatta kaikissa näytteissä.

Raudan laatutavoitearvo ylittyi seitsemässä näytteessä, mutta ylityksillä ei ollut terveysvaikutuksia. Todennäköisiä syitä raudan laatutavoitearvojen ylityksiin olivat vähäiset virtaamat ja saostumat putkistoissa. Mikrobiologiset laatutavoitteet ylittyivät kuudessa näytteessä. Yhdessä näytteessä todettiin yhdeksän koliformista bakteeria ja viidessä näytteessä heterotrofinen pesäkeluku oli tavanomaista suurempi. Otetuissa uusintanäytteissä ei havaittu bakteereja. Kiinteistöjen hanoista otetut näytteet eivät aina kuvaa verkostoveden laatua.

HSY:n toimittaman talousveden laatua seurataan määrittämällä näytteistä mikrobiologisia ja kemiallisia muuttujia viikoittain. Helsinkiin toimitetusta talousvedestä otettiin vuonna 2023 yhteensä 356 näytettä, joista 11:stä tutkittiin lisäksi muun muassa raskasmetalleja. Lisäksi vesilaitoksilta lähtevästä vedestä otettiin 12 näytettä, joista määritettiin nitriittipitoisuus. Raakavedestä otettiin 18 näytettä, joista määritettiin muun muassa arseenia ja torjunta-aineita. Näiden lisäksi otettiin 18 uusintanäytettä talousveden laadun varmentamiseksi.

Häiriötilanteissa tehtiin yhteistyötä vesilaitoksen kanssa ja tilanteet saatiin hoidettua HSY:n toimesta asianmukaisesti kuntoon. Häiriötilanteissa veden laatu varmistettiin tarvittaessa lisänäytteenoton avulla.