Helsingfors CO2-utsläpp minskade – trafikutsläppens andel ökar

Stadens färska miljörapport berättar att Helsingfors utsläpp av växthusgaser under förra året minskade i rekordtakt, med undantag för trafiken.
Trafikutsläppens andel ökar. Bild: Jussi Hellsten
Trafikutsläppens andel ökar. Bild: Jussi Hellsten

Helsingfors har tagit betydande steg mot sitt mål för koldioxidneutralitet år 2030 i och med nedläggningen av Hanaholmens kolkraftverk. År 2023 minskade utsläppen från fjärrvärmen i Helsingfors rekordmycket, med 35 procent jämfört med föregående år. Även utsläppen från elförbrukningen minskade med 23 procent.

Detta framgår i Helsingfors stads miljörapport. Rapporten är ett omfattande informationspaket om hur Helsingfors har framskridit mot sina miljömål år 2023.

Orsaken till stängningen av Hanaholmens kraftverk är stadens energibolag Helens stora investeringar i energiproduktion med låga utsläpp. Vid sidan av stängningen av Hanaholmens kraftverk bidrog stabiliseringen av effekterna av kriget i Ukraina till utsläppsminskningarna.

– 2022 var ett exceptionellt år på grund av kriget i Ukraina och den globala energikrisen, då Helen plötsligt tvingades ersätta naturgas med användning av kol, olja och pellets, och Helsingfors totala utsläpp ökade. Nu har utsläppen återgått till en tydligt nedåtgående riktning igen, säger Hanna Wesslin, klimatdirektör vid Helsingfors stad.

År 2023 var Helsingfors totala koldioxidutsläpp 25,4 procent mindre än år 2022. Utsläppen per invånare minskade med 27 procent under året. Helsingfors befolkningstillväxt förklarar skillnaderna mellan de totala utsläppen och utsläppen per person.

Helsingfors utsläpp av växthusgaser har minskat mycket kraftigt på kort tid, även om den exceptionella utsläppssituationen 2022 beaktas. Minskningen av de totala utsläppen från 2021 till 2023 var 17 procent.

Helsingfors totala koldioxidutsläpp har nu minskat med 45 procent från referensåret 1990. Utsläppen per invånare har minskat med 60 procent under samma period. Utsläppen ligger nu på en lägre nivå än någonsin sedan referensåret 1990.

Fram till år 2030 strävar Helsingfors efter en 100-procentig utsläppsminskning jämfört med referensåret, vid behov med hjälp av utsläppskompensation.

Trafiken är på väg att bli den största utsläppskällan

Uppvärmningen är fortfarande den största källan till direkta utsläpp i Helsingfors, och elen är den tredje största. Enligt prognosen kommer situationen att förändras: trafiken kommer att vara den största utsläppskällan i Helsingfors år 2025. Trafikutsläppen minskade med fem procent mellan 2022 och 2023.

– Redan nästa år kommer mer än hälften av de direkta utsläppen i Helsingforsområdet att komma från trafiken, då de övriga stora utsläppskällorna fortsätter minska. Minskade utsläpp från trafiken kommer alltså att ha en kritisk betydelse för hur Helsingfors uppnår sina klimatmål, säger klimatdirektör Hanna Wesslin.

Som en del av programmet Kolneutralt Helsingfors utreds för närvarande vilken typ av reformer som skulle kunna genomföras i Helsingfors trafik för att minska trafikutsläppen snabbare än i nuläget. Helsingfors stadsmiljönämnd kommer att diskutera resultaten av utredningen under hösten.

Många framsteg gjordes också för att minska trafikutsläppen i Helsingfors år 2023. Helsingforsregionens trafiks (HRT) mål för att göra bussmaterielen eldriven till 30 procent uppnåddes i förtid, och den nya snabbspårvagnen Spårjokern började trafikera. Ett rekordstort antal spårvägsprojekt planeras också – mer än 30 kilometer ny spårväg kommer att tas i bruk i Helsingfors under de kommande tio åren.

Andelen elbilar har också ökat avsevärt i Helsingfors. År 2023 utgjorde laddbara bilar omkring 16,7 procent av alla bilar i trafiken, medan andelen ännu år 2020 var 3,4 procent.

Läs mer om Helsingfors miljörapport (2023)

Den årliga miljörapporten beskriver Helsingfors miljöarbete och miljöns tillstånd. Utöver klimatmålen beskrivs i 2023 års rapport bland annat främjandet av naturskyddet, skyddet av den biologiska mångfalden, bullerbekämpningen och cirkulär ekonomi.

Miljörapporten presenteras för Helsingfors stadsstyrelse måndagen den 17 juni. Stadsfullmäktige behandlar ärendet efter sitt sommaruppehåll.