Helsingfors badbassängvatten har en mycket god hygienisk kvalitet

År 2023 var nästan alla prov som undersöktes av vatten i simbassänger av god mikrobiologisk kvalitet och 89 procent av proverna uppfyllde alla fysikalisk-kemiska kvalitetskrav.
Bassängvattnets mikrobiologiska kvalitet var mycket god. Bild: Maarit Hohteri
Bassängvattnets mikrobiologiska kvalitet var mycket god. Bild: Maarit Hohteri

År 2023 fanns det i Helsingfors sammanlagt 56 allmänna offentliga bassänglokaler av vilka 12 var simhallar, fyra friluftsbad och 40 andra allmänna bassänglokaler såsom simbassänger vid rehabiliteringsanstalter, hotell, idrottscentra och skolor. Vid dessa anläggningar fanns det sammanlagt 113 simbassänger. Sammanlagt 1 314 bassängvattenprover undersöktes och av dessa uppfyllde 1 166 alla kvalitetskrav på simbassängvattnet.

Bassängvattnets mikrobiologiska kvalitet var mycket god

Av alla undersökta prover var 99,2 procent bra. I dessa prover konstaterades inga ökade bakteriehalter. Även över 99 procent av de prover som togs 2021 och 2022 uppfyllde de mikrobiologiska kvalitetskraven för bassängvatten.

Bassängvattnets mikrobiologiska kvalitet bedöms genom att man av vattenproverna fastställer det heterotrofa kolonitalet vid två olika temperaturer (22 °C och 36 °C) och förekomsten av bakterien Pseudomonas aeruginosa. Det heterotrofa kolonitalet är det totala antalet mikrober som kommit in i bassängvattnet från simmarna, miljön och nätverksvattnet och som tål desinficering. Bakterien Pseudomonas aeruginosa får inte förekomma i vattnet över huvud taget.

Gränsvärdena för det heterotrofa kolonitalet överskreds i nio prover. Bassängerna rengjordes och gavs en effektiv klorbehandling. I de nya prov som togs efter rengöringen fanns inga överskridningar längre.

Bakterien Pseudomonas aeruginosa påträffades i fem prov. I de nya prov som togs efter rengöringen av bassängen och bassängutrymmena påträffades bakterien inte längre. P. aeruginosa kan orsaka till exempel hudutslag eller öroninflammation. Enheten för miljöhälsa utredde under 2023 en epidemi som spridits via simbassängvattnet och som misstänktes ha orsakats av bakterien P. aeruginosa. Alla som använde simbassängen informerades om epidemiutredningen. Bassängen tömdes och rengjordes innan den togs i bruk på nytt. Badvattenepidemier är sällsynta och enheten för miljöhälsa har inte fått kännedom om sådana under de senaste åren.

Bassängvattnens fysikaliska och kemiska kvalitet var god

89 procent av de tagna proverna uppfyllde alla kvalitetskrav. Kvantitativt sett försämrades bassängvattnets fysikaliska och kemiska kvalitet mest av avvikelser i klorhalten och vattnets grumlighet. Största delen av avvikelserna var dock små som inte medför någon olägenhet för simmarna.

Jämnast kvalitet på bassängvattnet fanns i simhallarna, där 94 procent av proverna uppfyllde alla kvalitetskrav. Också kvaliteten på vattnet i rehabiliteringsinrättningarna var god i och med att 90 procent av proverna uppfyllde alla kvalitetskrav. Mest avvikelser fanns i vattnet i simbassängerna på hotell och samlingslokaler, där 61 procent av proverna uppfyllde alla kvalitetskrav.

Två tredjedelar av de dåliga proverna kom från kallbassänger, vars popularitet har ökat under de senaste åren. Bassängerna är ofta små till sin vattenmängd och användarnas verksamhet har stor inverkan på bassängvattnets kvalitet. Genom att alltid tvätta sig noggrant innan man går ner i bassängen undviker man effektivt t.ex. en ökning av ureahalten i bassängvattnet. De senaste undersökningsresultaten om bassängvattnet finns för påseende för kunderna i bassänglokalen eller på platsens anslagstavla.