Förslaget Kumpulan Haikaranpesä vann Barnmorskeinstitutets kvalitets- och koncepttävling

Helsingfors stad sökte en partner för att utveckla området vid Barnmorskeinstitutets sjukhus genom en tvåfasig kvalitets- och koncepttävling 2022–2023. Man föreslår för stadsmiljönämnden att Barnmorskeinstitutets tomt skulle reserveras för Deas Asset Management Finland Oy, som vann tävlingen. Avsikten är att planläggningen av området fortsätter som partnerskapsplanläggning i samarbete med staden. Stadsmiljönämnden behandlar ärendet vid sitt möte den 31 oktober 2023.
Tävlingsjuryn ansåg att nybyggen placerar sig naturligt i landskapet och omgivningen.  Bild: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy
Tävlingsjuryn ansåg att nybyggen placerar sig naturligt i landskapet och omgivningen. Bild: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy

Man sökte en utvecklare av området vid Barnmorskeinstitutet genom en tvåfasig tävling

Syftet med tävlingen var att hitta en stadsmässigt högklassig och genomförbar helhetslösning för ett konkurrensområde med en sjukhusbyggnad som repareras för nytt bruk. Man fick även föreslå att en del av bygghelheten ska ersättas med nybyggen. Inom tävlingsområdet var det möjligt att anvisa boende eller olika former av boende, affärslokaler, inkvartering eller övrig verksamhet.

Tävlingen riktades till aktörer inom byggnads- och fastighetsbranschen och sammanslutningar av dem, vilka hade tekniska, ekonomiska och andra förutsättningar för planering och genomförande av en mycket krävande och högklassig bygghelhet. Fyra tävlingsförslag valdes till tävlingens första etapp, varav tre preciserade förslag framskred till den andra etappen. I bägge etapperna fanns tävlingsförslagen framlagda för allmänheten för kommentarer i tjänsten Kerrokantasi.

Tävlingsjuryn valde förslaget Kumpulan Haikaranpesä som vinnare. Arbetsgruppen bestod av Deas Asset Management Finland Oy, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Masu Planning Oy, A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-insinöörit Suunnittelu Oy och Sweco Finland Oy.

Tävlingsjuryn ansåg att nybyggen placerar sig naturligt i landskapet och omgivningen samt bildar ett stadsstrukturellt fungerande och högklassigt stadsrum, som även är angenämt i fotgängarens skala, i tävlingsförslaget Kumpulan Haikaranpesä som vann tävlingen. Förslaget lyckas med helhetsbehandlingen, nybygget och samordningen av den regionala identiteten och värderingarna samt skapar möjligheter att lyckas bra med att vidareutveckla området vid Barnmorskeinstitutets sjukhus. 

Utvecklingen av området fortsätter i nära samarbete med Helsingfors stad och den aktör som vunnit tävlingen. Beslut om godkännande av detaljplanen för området samt försäljning av tomten och byggnaden fattas senare separat.