Förnyelsearbetet av gatorna i Brunakärr blev färdigt i förtid

Gatuentreprenaden i Brunakärr som pågick lite över ett år blev färdig i slutet av september, cirka en månad i förtid. I Brunakärr byggdes nya gatukonstruktioner med beläggning, 170 meter bullerskydd och nästan en kilometer spårvagnslinje med nya hållplatser. Ny kommunalteknik som löper under jorden betjänar områdets invånare länge.
Korsningen mellan Mannerheimvägen och Korostvägen. Bild: Miikka Kalke / Helsingin kaupunkiympäristö
Korsningen mellan Mannerheimvägen och Korostvägen. Bild: Miikka Kalke / Helsingin kaupunkiympäristö

Den omfattande gatuentreprenaden påbörjades i Brunakärr och Lillhoplax i augusti 2022. På byggarbetsplatsen som fanns på båda sidorna av Mannerheimvägen, i en livlig knutpunkt för trafiken, reparerades under året gator och förnyades kommunalteknik. Vid spårvagnsdepån i Brunakärr som ska förnyas byggdes en spårförbindelse.

Spårvagnslinje 10 började åter trafikera rutten från Mannerheimvägen till Lillhoplax i mitten av augusti. Samtidigt återställdes trafikarrangemangen i korsningsområdet mellan Mannerheimvägen, Koroisvägen och Korpasbackavägen.

De viktigaste förnyelserna av gatuentreprenaden i Brunakärr   

Alla gator i projektområdet fick nya gatukonstruktioner med beläggning, och avloppen, kablarna och vattenledningarna förnyades. Småskaliga färdigställande arbeten utförs under hösten. Övriga förnyelser är:

  • Nya spårvagnshållplatser byggdes längs Mannerheimvägen (tidigare i början av Korpasbackavägen).
  • Övergångsställena gjordes mer tillgänglighetsanpassade.
  • Korpasbackavägens spårvägslinje förnyades och längs Naguvägen samt Koroisvägen byggdes en ny spårväg mitt på gatan.
  • Längs Naguvägen byggdes en över 170 meter lång och två meter hög bullervägg för att dämpa buller från spårtrafiken som sprids till Brunakärr koloniträdgård.
  • Cykelvägarna vid Mannerheimvägen ändrades till enkelriktade, och för cyklister byggdes väntplatser där de kan svänga.
  • På den ena sidan av Korpasbackavägen och Koroisvägen byggdes en cykelfil och på den andra sidan en enkelriktad cykelväg.

Arbete på ett exceptionellt utmanande ställe med tanke på trafiken

Byggarbetsplatsen fanns i ett exceptionellt livligt område med tanke på trafiken, delvis på Mannerheimvägen och delvis längs de gator som leder till bostadsområdena i Brunakärr och Lillhoplax. I närheten av byggarbetsplatsen fanns dessutom bland annat en bussdepå, ett stort kontorshus och en idrottsarena.

"Vi ägnade särskild uppmärksamhet åt trafikarrangemangen så att vårt byggarbete skulle påverka trafiken så lite som möjligt. Mannerheimvägen är Helsingfors största trafikled. Under entreprenaden var två körfiler per riktning i användning", berättar projektdirektör Antti-Juhani Lehtinen från Helsingfors stads stadsmiljösektor.  

Byggarbetena förutsatte mer brytning än man hade förväntat sig. Även brytningen bromsades upp av arbetet omgivet av den livliga trafiken och läget i närheten av bebyggelsen. Byggandet av vattenförsörjning förutsatte till och med fem meter djupa schakt i det livligt trafikerade området.

Gatubygget i Brunakärr var ett medelstort projekt bland gatubyggena i Helsingfors med en totalbudget på cirka 9 miljoner euro. Entreprenören för projektet var VM Suomalainen Oy.