Förbättringar planeras för Arabia strandpark

En plan för Arabia strandpark färdigställs strax. Utifrån planen kommer växtligheten, gånglederna och funktionerna i parken att utvecklas under de närmaste åren. Utkastet till planen presenteras vid ett invånarmöte den 23 januari kl. 18–20, och det går att ge respons på utkastet fram till den 3 februari.
Arabia strandpark har ett öppet landskap och utgör ett värdefullt grönområde.  Bild: Tiina Perälä / Näkymä oy
Arabia strandpark har ett öppet landskap och utgör ett värdefullt grönområde. Bild: Tiina Perälä / Näkymä oy

Arabia strandpark är belägen mellan Gammelstadsviken och stadsdelen Arabiastranden och den sträcker sig från Gammelstadsforsen ända till Hermanstads strandväg. Den södra delen av parken är också känd som Majstads strandpark. Vård- och utvecklingsplanen som för närvarande utarbetas kommer att styra skötseln av områdets växtlighet och landskapsbild samt användningen av parken och dess nya funktioner. Finansieringen och det närmare genomförandet beslutas senare som en del av stadens årliga budgetering.  

Ängar planteras för att tygla gässens rörlighet 

I planen föreslås att fler ängar planteras och följaktligen att gräsmarken minskas. Syftet med bredare ängar är att öka mångfalden och tygla de vitkindade gässens vistelse på gräsområden. Ängarna ska planteras längs stranden så att de kan utgöra ett naturligt hinder för gäss mellan vattnet och gräsmarken.  

Utsikten till dammen och havet öppnas genom att röja slyet och vassen regelbundet och vid behov. Skötseln av parken tar sin tid, och resultat börjar dyka upp efter cirka 3–6 år efter aktiva åtgärder. 

Marksättning och stigande havsvatten är utmanande  

Stadsdelen Arabiastranden byggdes ursprungligen på ostabil ler- och fyllnadsjord. Marken under byggnaderna har förstärkts, men på parksidan har detta inte gjorts, utan marksättningen har beaktats i parkplaneringen vid den tiden. Parkens jord fortsätter att sjunka långsamt, vilket orsakar gropar och dälder i terrängen på gränserna för kvarteren och parken. I planen föreslås att rasen ska repareras.   

På grund av parkens marksättning stiger havsvattnet ibland till strandområdena. Det är praktiskt taget omöjligt att förhindra stigningen av vattnet helt och hållet, eftersom höjning av strandrutterna skulle öka belastningen på den ostabila marken och i värsta fall orsaka att stranden faller ihop.  

Ny grillplats och tydligare rutter för cyklister 

I planen föreslås några nya och flyttbara funktioner för Arabia strandpark.   

Discgolfkorgarna i parken flyttas till ett rymligare område närmare stranden. En ny grillplats föreslås antingen vid Gumtäktsbäcken i den södra delen av parken eller alternativt på stranden i den norra delen av parken. Bänkar och grupper av bänkbord läggs till runt om i parken.  

Arabia strandpark är ett populärt friluftsområde, och korsningarna mellan olika trafikformer är en utmaning för området. Korsningarna och parkens cykelvägar kommer att förtydligas i förhållande till gångvägarna. 

Vistelsebrygga och café är eventuella framtida projekt  

I strandparkplanen presenteras också några andra förbättringsprojekt. De kräver ännu separat planering och bör ses som eventuella framtida projekt.  

Till parken har man önskat en strandbrygga. En brygga som är lämplig för bad är dock inte möjlig på grund av att Gammelstadsviken är grund och havsbottnen är förorenad. I stället föreslås en vistelsebrygga, främst vid dammen i den södra delen av parken. Ett annat alternativ är havsstranden vid Kaj Francks gata. Det är tekniskt möjligt, dock mycket dyrt på grund av besvärliga grundläggningsförhållanden. 

Det mycket önskade caféet föreslås vara beläget i stenfoten av kvartersområdet i utkanten av parken, eftersom byggandet av caféet på ostabil strandmark är praktiskt taget omöjligt på grund av höga kostnader.

Välkommen till invånarmötet den 23 januari 

Utkastet till vård- och utvecklingsplanen för Arabiastranden kan kommenteras på kerrokantasi.hel.fi(Länk leder till extern tjänst) fram till den 3 februari. Syftet med enkäten är att ta reda på invånarnas åsikter om funktionerna i parken och deras framtida lägen, vyerna i strandparken, väl och dåligt fungerande områden i parken samt utmanande rutter.  

På sidan Säg sin åsikt (kerro kantasi) presenteras planen närmare med kartor och bilder. På kartan kan man markera var man önskar de nya funktionerna i parken. Utkastet kommer att presenteras vid ett invånarmöte på Arabiastrandens bibliotek måndagen den 23 januari 2023 kl. 18–20. Vid samma möte får man också höra om aktuella planläggningsprojekt i området. Evenemanget anordnas av kultur- och stadsdelsföreningen Artova. 

Planen preciseras utifrån responsen. Staden har som mål att vård- och utvecklingsplanen för Arabia strandpark ska vara klar i maj 2023. Beslutet om godkännande fattas av stadsmiljönämnden.