Detaljplaneändring för Storsvängen på Drumsö vidare till fullmäktige

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 6 maj att föreslå stadsfullmäktige en detaljplaneändring för Storsvängen 24–28 på Drumsö. Stadsstyrelsen valde dessutom en verkställande direktör för affärsverket för sysselsättningstjänster.
Stadsstyrelsen sammanträder på Helsingfors stadshus. Bild: Sakari Röyskö
Stadsstyrelsen sammanträder på Helsingfors stadshus. Bild: Sakari Röyskö

Detaljplaneändringen på Drumsö gäller tre tomter bredvid varandra som ligger vid Storsvängen 24, 26 och 28. Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga tre nya flervåningshus på tomterna i stället för de låghus i tre våningar som finns där nu. Antalet invånare ökar med cirka 80.

Detaljplaneändringen gör stadsstrukturen tätare och främjar bostadsproduktionen på ett område med goda kollektivtrafikförbindelser. Det slutliga beslutet om detaljplaneändringen fattas av stadsfullmäktige.

Annukka Sorjonen blir verkställande direktör för affärsverket för sysselsättningstjänster

Stadsstyrelsen beslutade att välja pedagogie magister Annukka Sorjonen till verkställande direktör för affärsverket för sysselsättningstjänster för en bestämd tid på sju år. I och med reformen för arbets- och näringstjänsterna inleder stadens affärsverk för sysselsättningstjänster sin verksamhet i början av 2025. Affärsverket har i uppgift att ansvara för tillhandahållandet av den offentliga arbetskraftsservicen, att främja stadens sysselsättning samt utveckling och koordinering i anslutning till dem. Affärsverket ska också ordna tjänster för att främja integrationen av personer i arbetsför ålder.  

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.