Byggarbetena på lekparken Seppä börjar i Fabriksparken

Det byggs ett nytt hus i lekparken Seppä som ska ersätta lekparkens nuvarande byggnad. Bygget föregås av förberedande arbeten och man ämnar börja riva den nuvarande byggnaden före årsskiftet.
Ritning av byggnadet
Illustration av byggnaden Bild: Arkitektbyrån Perko

Rivningen av den befintliga byggnaden (Smedsgatan 2) inleds efter att nödvändiga tekniska utredningar har godkänts. De nya lokalerna torde tas i bruk våren 2023.

Medan arbetena på byggplatsen pågår ordnar lekparken Seppä förmiddagsverksamheten för småbarnsfamiljer på utomhusområdet vid lekparken, och eftermiddagsverksamheten för skolbarn i finska lågstadieskolan på Fabriksgatan.

Först bygger man ett plank runt arbetsplatsen, byter en liten mängd jord på gården och tar bort växtlighet. Samtidigt bygger man en passage samt skyddar träd.

Byggherren bedömer att arbetsplatstrafiken är livligast i början av projektet när man utför rivningsarbeten samt byggarbeten för återställa marken och bygga grunden.

 

Fabriksparken är en betydande nationell byggd kulturmiljö och man har strävat efter att ta detta i beaktande då byggnaden planerats och byggs. Byggnadens träfasader och yttertak byggs på plats så att byggnaden blir av tillräckligt hög kvalitet visavi stadsbilden.

Gården vid lekparken ska renoveras senare, troligen under 2024. Då ska också lekredskapen, staketet och möblerna förnyas. Den värdefulla miljön har beaktats i planeringen av gården.

Illustration av gården.  Bild: WSP Finland Oy
Illustration av gården. Bild: WSP Finland Oy