Borgmästare Vartiainen: omändrandet av affärslokaler i centrumområdet till bostadsbruk underlättas i Helsingfors

Förändringar i verksamhetsmiljön, såsom ökat distansarbete, förändrat köpbeteende och förändrad efterfrågan på affärslokaler i centrum mot en upplevelserikedom, har skapat ett behov av att utvärdera principerna för omändringar i byggnadernas användningsändamål. På borgmästare Juhana Vartiainens initiativ har staden inlett ett arbete för att uppdatera principerna och underlätta omändrandet av affärslokalernas användningsändamål.
Centrumområdet av Helsingfors.
Centrumområdet av Helsingfors. Bild: Omar El Mrabt / Helsinki Partners

– Vi behöver mer boende i centrum. Det är en klar, mer långsiktig trend att affärslivet och byråerna behöver en mindre kvadratyta. Samtidigt diskuteras det i alla stora städer om hur man kan locka människor till kärncentrum. Ett nödvändigt medel är att öka boendet i centrumområdet. Nu är det hög tid att inleda detta arbete och avancera snabbt mot konkretisering, konstaterar borgmästare Vartiainen. 

I det första skedet inleder stadsmiljösektorn ett arbete vars syfte är att ur ekonomisk-vetenskaplig synvinkel producera information om förhållandet mellan affärslokalerna och bostadsutrymmena i Helsingfors för närvarande. Samtidigt utreds på vilket sätt man genom stadens åtgärder konkret kan påverka detta förhållande.

Målet med arbetet är att underlätta omändringarna i användningsändamålen och stöda ett ökat boende i centrumområdet. Den producerade informationen kan också användas mer allmänt i planeringen av strategisk markanvändning, till exempel i uppdateringen av programmet för genomförande av generalplanen och i den eventuella generalplanläggningen för områden med afförslokaler.

Arbetet genomförs under slutet av 2023. Som fortsättning på arbetet analyserar man hur styrningen av stadsmiljösektorns verksamhetsområde påverkar genomförandet av omändringarna i användningsändamålen. I granskningen beaktas bland annat general- och detaljplanerna, anvisningar om utvecklandet av centrum och principer för omändrandet av lokalernas användningsändamål. 

Riktlinjerna för omändringarna i användningsändamålen uppdateras och överlämnas som förslag till stadsmiljönämnden och vidare till stadsstyrelsen för beslut. Samtidigt förbättras förutsättningarna att bedöma behovet av att uppdatera generalplanen också ur detta perspektiv.

Redan under hösten 2023 ser stadsmiljösektorn till att man på basis av prövning från fall till fall förhåller sig flexiblare än tidigare till omändringar i användningsändamålen från affärslokaler till boende i centrum.