Badsäsongen börjar – de flesta badstränder har vatten av god kvalitet

Vattenkvaliteten är god vid de flesta av Helsingfors badstränder. Endast stränderna vid Vanda å har restriktioner under badsäsongen 2024. Vid Palettdammen planeras en ny badstrand i sommar. Vattenkvaliteten vid badstränderna kontrolleras regelbundet hela sommaren. Badvakter finns på stränderna 3.6−11.8.2024.
Sandstrands badstrand från luften.
Helsingfors har totalt 26 allmänna badstränder denna sommar. Bild: Sami Saastamoinen

De flesta badstränder i Helsingfors har vatten av god kvalitet

Vattenkvaliteten är god vid de flesta av Helsingfors badstränder. Vid badstränderna längs Vanda å har vattenkvaliteten dock konstaterats försämras tillfälligt på grund av strömmande yt- och dagvatten vid kraftiga regn, och därför har badrestriktioner införts för dem. I sommar rekommenderas att man undviker att bada vid Lillforsens, Baggböle och Staffansslättens badstränder vid kraftigt regn. Samma badstränder har haft restriktioner även under de tre föregående somrarna. Regn i hela Vanda ås avrinningsområde påverkar vattenkvaliteten vid badstränderna vid ån.

Även Marudds badstrand har haft badrestriktioner under de tre senaste somrarna, men vattenkvaliteten vid Marudds badstrand konstaterades ha blivit bättre enligt en uppföljning som gjordes under badsäsongen 2023. Omfattande utredningar och åtgärder har utförts vid Marudds badstrand och dess avrinningsområde i samarbete med flera aktörer. Vid den närliggande Svartbäcken öster om Ring I hittades en korskoppling av en fastighets dag- och avloppsvattenrör, som åtgärdades. Dessutom sanerades avloppslinjen som löper längs bäcken, och vattenkvaliteten vid Marudds badstrand konstaterades bli bättre efter dessa åtgärder.

Vattenkvaliteten vid badstränderna följs upp regelbundet

Helsingfors har totalt 26 allmänna badstränder denna sommar. Helsingfors badstränder är populära rekreations- och motionsplatser i synnerhet när vädret är varmt. Vattenkvaliteten vid badstränderna följs upp, och vattenprover tas regelbundet under sommaren. Vattnets hygieniska kvalitet följs upp genom att fastställa mängden avföringsbakterier i vattenproverna. Dessutom kontrolleras vattentemperaturen och mängden blågröna alger vid stränderna.

Helsingfors stads miljöhälsa genomför en intensifierad kontroll av vattenkvaliteten vid Marudds, Lillforsens, Rastböle, Stora Kallviks, Solviks, Sandstrands samt Drumsö badstränder under sommaren 2024. Den intensifierade kontrollen av vattenkvaliteten utförs på stränder där vattenkvaliteten har försämrats under tidigare år.

Kungsekens bostadsområde planeras få en helt ny badstrand, Palettdammen, under sommaren. Palettdammen har tidigare tillhört ett vattenreningsverk, och dammen har nu rustats upp och fylls med sjövatten från Päijännetunneln. Information om när Palettdammens badstrand öppnas för allmänheten ges separat.

De senaste badvattenresultaten finns på badsträndernas anslagstavlor och på adressen hel.fi/sv/kultur-och-fritid/friluftsliv-parker-och-naturomraden/badstrander/badvattnets-kvalitet-och-blagrona-alger. Det aktuella läget för blågröna alger kontrolleras enklast på webbplatsen ulkoliikunta.fi.

Badvakter, nya skyltar, leder för lätt vattentrafik och rökningsförbud vid stränderna.

Badvakter finns i år på Helsingfors stränder under tiden 3.6–11.8.2024. Under denna tid finns badvakter vid Solviks, Sandstrands, Munksnäs, Drumsö, Lillforsens, Blåbärslandets, Torsnäs, Degerö, Marudds, Rastböle, Stora Kallviks och Kallviksuddens badstränder, även under helgdagar och exempelvis midsommaren. När den nya Palettdammen öppnats finns badvakter dagligen även där. Badvakternas arbetstider anges på webbplatsen för Helsingfors badstränder. Badplatsen Plotti i Britas är övervakad under tiden 3.6–11.8 dagligen klockan 10–18, midsommaren undantagen.

Helsingfors badstränder får nya skyltar i sommar. De nya skyltarna ger information om exempelvis badstrandens tjänster och badstrandsetikett samt anvisningar för nödsituationer. Dessutom förses badstränderna med roliga sälfigurer, som påminner badarna om att tänka på miljön.

Tobakslagen förbjuder rökning helt på de större badstränderna, och även på andra badstränder uppmanas besökarna att avstå från att röka. Tobaksförbudet på badstränderna är i kraft från början av maj till slutet av september. Det finns särskilda områden för rökning utanför badsträndernas område.

Vid de badstränder som har badvakter finns leder för lätt vattentrafik. Vid dessa stränder kan man ta i land med exempelvis SUP-bräda, roddbåt eller kajak. Dessa leder för lätt vattentrafik finns i kanterna av badstränderna.