Annukka Sorjonen vald till verkställande direktör för Helsingfors affärsverk för sysselsättningstjänster

Pedagogie magister Annukka Sorjonen har valts till verkställande direktör för affärsverket för sysselsättningstjänster för en viss tid på sju år.
Annukka Sorjonen har varit Helsingfors stads sysselsättningsdirektör sedan 2023. Bild: Sakari Röyskö
Annukka Sorjonen har varit Helsingfors stads sysselsättningsdirektör sedan 2023. Bild: Sakari Röyskö

Sysselsättningsdirektör har ansvaret för att leda Helsingfors sysselsättningstjänster och säkerställa att stadens sysselsättningsåtgärder är effektiva och kundorienterade. Hon ansvarar också för de lagstadgade, i förvaltningsstadgan fastställda och av kanslichefen förordnade uppgifterna. Verkställande direktören är föredragande i direktionen för affärsverket.

Annukka Sorjonen har mångsidig erfarenhet av sysselsättningsåtgärder och gedigen erfarenhet av förändringsledarskap och av att leda stora helheter. Sorjonen har varit Helsingfors stads sysselsättningsdirektör sedan 2023. Före det jobbade hon tillfälligt som direktör för invandrings- och sysselsättningsärenden 2022–2023, som servicechef för sysselsättningstjänsterna och som biträdande rektor för yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Sysselsättningstjänster närmare Helsingforsborna

I och med den nationella reformen av arbets- och näringstjänsterna tar kommunerna över organiseringsansvaret för sysselsättningsförvaltningen från staten. Reformen innebär att Helsingfors stad blir en självständig arbetskraftsmyndighet vid ingången av 2025. Helsingfors arbetskraftsservice kommer att ordnas i form av ett affärsverk.

Affärsverket för sysselsättningstjänster ska ansvara för tillhandahållandet av den offentliga arbetskraftsservicen, att främja stadens sysselsättning samt utveckling och koordinering i anslutning till dem. Affärsverket ska också ordna tjänster för att främja integrationen av personer i arbetsför ålder. Affärsverket kommer att sysselsätta cirka 700 proffs inom sysselsättning.