Ändringar kommer att föreslås i sammansättningen av Apottis styrelse

Ägarna till Oy Apotti Ab kommer på den extra bolagsstämma som hålls den 7 november att föreslå byte av sammansättningen i Apottis styrelse då bolagets verksamhet står i en brytpunkt.
Ilmakuva Helsingistä.
Bild: Paavo Jantunen

HUS-sammanslutningen, Helsingfors stad samt Vanda och Kervo välfärdsområde har berett utnämningen av den nya styrelsen för Oy Apotti Ab. Ärendet presenteras på sammanträdet den 30 oktober 2023 för HUS-sammanslutningen och Helsingfors stads koncernsektion samt de beslutande tjänsteinnehavarna i Vanda och Kervo välfärdsområde.

 

På Apottis extra bolagsstämma som hålls den 7 november 2023 kommer de representanter vid bolagsstämman som ägarna befullmäktigat att som nya medlemmar i Apottis styrelse föreslå: välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö från Vanda och Kervo välfärdsområde, verkställande direktör Matti Bergendahl från HUS-sammanslutningen, teknologichef Jari Collin från Telia Finland Abp, sektorchef Juha Jolkkonen från social-, hälsovårds- och räddningssektorn i Helsingfors, styrelseproffs Juho Malmberg och verkställande direktör Kaija Sellman från Tosibox Oy. Bland styrelseledamöterna kommer Juho Malmberg att föreslås som ordförande för Apottis styrelse och Matti Bergendahl som vice ordförande.

 

”Under ledning av den nuvarande styrelsen har bolaget framgångsrikt genomfört en även globalt sett omfattande idrifttagning av ett system under pandemitidens svåra förhållanden. Apotti befinner sig dock i en betydande brytpunkt som kräver att den högsta ledningen för bolagets ägare deltar i styrelsearbetet samt stark extern sakkunskap inom affärsledning”, konstaterar HUS förvaltningsdirektör Lauri Tanner

 

De föreslagna styrelseledamöterna tillför styrelsen betydande kompetens inom digital serviceaffärsverksamhet, teknik samt ekonomi och ledarskap. Som arvode för styrelsens ordförande föreslås 24 000 euro per år och som mötesarvode 600 euro per möte. För övriga ledamöter som inte hör till ägarna föreslås 12 000 euro som årsarvode och 500 euro som mötesarvode per möte. Till de ledamöter som utsetts från ägarorganisationerna betalas inget årsarvode utan endast ett mötesarvode på 270 euro per möte. 

I fortsättningen kommer bolagets verksamhet att i sin helhet fokusera på att tillgodose servicebehoven för HUS, Helsingfors stad samt Vanda och Kervo välfärdsområde samt utveckla systemet för att svara mot dessa behov. Västra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde och Östra Nylands välfärdsområde har meddelat att de inte inför Apotti-systemet.

Oy Apotti Ab är ett bolag som ägs av HUS-sammanslutningen (43,23 procent), Helsingfors stad (35,71 procent), Vanda och Kervo välfärdsområde (14,29 procent), Västra Nylands välfärdsområde (3,48 procent), Mellersta Nylands välfärdsområde (2,26 procent) och Östra Nylands välfärdsområde (1,03 procent). Bolaget erbjuder omfattande digitala lösningar för social- och hälsovårdens behov. År 2022 uppgick bolagets omsättning till 154,5 miljoner euro. Apotti-systemet används av cirka 47 000 yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Apottis kundportal Maisa används av över en miljon medborgare.