Aktör inom kultur- och fritidssektorn – Svara på enkäten om ombyggnaden och utbyggnaden av kulturcentret Stoa!

Hurdant är 2030-talets regionala kulturcentrum? Denna fråga dryftas nu i Östra centrum, eftersom planeringen av ombyggnaden och utbyggnaden av kulturcentret Stoa i Östra centrum har inletts. Som stöd för planeringen har det öppnats en enkät för aktörer i konst-, kultur- och evenemangsbranscherna och för organisationer, föreningar och andra parter som ordnar verksamhet i kulturcentret. Enkäten är öppen fram till 12.12.2022 kl. 16.
Havainnekuva Stoasta ja Stoan aukiosta.
Bild: Arkkitehtitoimisto K2S oy, Playa Arkkitehdit Oy

I kulturcentrets lokaler verkar för tillfället kulturtjänsterna, Östra centrums bibliotek, De ungas aktivitetshus Kipinä, det finska arbetarinstitutet och Arbis samt restaurang Skutta. För planerarna är det av största vikt att höra användarnas åsikter och ta vara på den tysta kunskapen om kulturcentrets nuvarande lokaler och användningen av dem. Med denna enkät kartläggs åsikter, tankar och önskemål om Stoas lokaler hos både nuvarande och kommande partner och aktörerna som ordnar verksamhet i kulturcentret. Utbyggnaden torde bli färdig och tas i bruk vid nästa decennieskifte. Därför vill vi i enkäten också höra svarspersonernas visioner om verksamhetsmiljön på 2030-talet. 

I bakgrunden: ”ITIS SITI” 

Helsingfors stad ordnade 2019–2020 den allmänna internationella idétävlingen ”Östra Helsingfors centrum” om planeringen av de viktigaste områdena i Östra centrum och området kring Botby gårds metrostation. Efter tävlingen utarbetade man utifrån förslaget ITIS SITI, som kom på andra plats i tävlingen, en referensplan för markanvändning (Arkkitehtitoimisto K2S och Playa Arkkitehdit 9.4.2021) och planeringsprinciperna för området kring Stoa och Puhos, vilka stadsmiljönämnden godkände 18.5.2021. I samband med referensplaneringen utreddes utbyggnaden av Stoa till den nuvarande parkeringsplatsen i enlighet med tävlingsbidraget. 

Den noggrannare planeringen och behovsbeskrivningsfasen har nu inletts. Målet är att före januari 2023 färdigställa ett preliminärt verksamhetskoncept för kulturcentret Stoa som beskriver visionen för verksamheten och verksamhetsformerna i kulturcentret Stoa samt de utrymmesbehov som dessa ställer.  Utifrån konceptet förbereder planerarna ett lokalprogram som presenteras för stadsborna under våren 2023. 

Utifrån planen utarbetas utrymmesreservationerna till detaljplanen (byggnadsyta, våningsyta osv.) och planbestämmelserna (anslutning till miljön, stadsbild osv.) om Stoa och dess utbyggnad. Planen används också som informations- och illustrationsmaterial i investeringsförslag som är kopplade till ombyggnaden och särskilt till utbyggnaden samt som utgångsmaterial för projektplaneringen och övriga etapper under den fortsatta planeringen. 

Svara på enkäten via denna länk:
https://response.questback.com/helsinginkaupunki/stoa2030kumppanit (Länk leder till extern tjänst)

Kiitokset osallistujille jo etukäteen!  Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan yhteiskehittelyvaiheisiin hankkeen myöhemmissä vaiheissa, voit jättää yhteystietosi kyselyn lopussa. 

 

Mer information
 

Reetta Heiskanen  
Biträdande kulturchef 
Kultur och fritid
reetta.heiskanen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Om enkäten
Anne Euramaa 
delaktighetsansvarig 
Kultur och fritid
anne.euramaa@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)