Utredning om det operativa ledningssystemet är klar

Helsingfors förnyade sitt ledningssystem år 2017. Då förnyades sektorindelningen, och stadens trettio ämbetsverk blev till fyra sektorer. Flera av varandra oberoende utredningar, undersökningar och expertbedömningar gällande dessa reformer har gjorts. Denna helhet har nu kompletterats med en intern utredning av det operativa ledningssystemets funktion. För utredningsarbetet ansvarade Nina Gros, som arbetade som Helsingfors stads personaldirektör 2019–2023.
Utredningen visar att Helsingfors ledningssystem har många styrkor och att sektorreformen upplevs som framgångsrik.  Bild: Sakari Röyskö
Utredningen visar att Helsingfors ledningssystem har många styrkor och att sektorreformen upplevs som framgångsrik. Bild: Sakari Röyskö

Utredningen kartlade hur det operativa ledningssystemet tjänar stadens strategiska mål och hur stadens högsta ledning, chefer och personal anser att systemet fungerar i praktiken. I utredningen granskades rollerna och verksamhetsförutsättningarna i stadens högsta ledning som en del av ledningssystemet, samt den förmåga till förnyelse som behövs vid förändringar i verksamhetsmiljön. Ett syfte med utredningen var också att kartlägga hur väl det nuvarande ledningssystemet gör det möjligt att lösa stadens stora utmaningar och genomföra betydande förändringar samt att bedöma hur stadens ledningsprinciper, de så kallade hörnstenarna för ledningen, förverkligas inom ledningen av staden.

Utredningen baserar sig huvudsakligen på intervjuer med den nuvarande och tidigare högsta ledningen samt representanter för personalen. I utredningen granskades också ledningssystemen i andra stora städer, och man drog nytta av tidigare utredningar av ledningssystem, undersökningar och personalenkäter samt utvecklingsbehov och -rekommendationer som lyfts fram i dem.

Rekommendationer för förnyelse av ledningssystemet

Utredningen visar att Helsingfors ledningssystem har många styrkor och att sektorreformen upplevs som framgångsrik. Utvecklingen av stadens verksamhet styrs av en strategi, och ansvaret bärs över sektorsgränserna. Även den högsta ledningen förhåller sig mycket positivt till utvecklingen av ledningen och ledningssystemet. I utredningen presenteras 24 rekommendationer för utvecklingen av ledningssystemet. I rekommendationerna ingår både kortsiktiga utvecklingsförslag som kan genomföras snabbt och utvecklingsområden som kräver längre förberedelser. Rekommendationerna handlar bland annat om att inrätta en operativ ledningsgrupp för tjänsteinnehavarledningen samt att göra träffarna för forumen för den utvidgade ledningen mer regelbundna. Utredningen lyfter också fram ett behov av att utveckla stadens IKT-ledning och minska den administrativa arbetsbördan för cheferna.

– Vi har nu tagit emot utredningen och kan bekanta oss närmare med den och de rekommendationer som ges i den. Vi kommer att gå igenom och utvärdera rekommendationerna under våren, och de kommer att bidra till utvecklingen av stadens ledning, säger kanslichef Jukka-Pekka Ujula.