Tiotals förslag från invånarna för utvärdering av stadens verksamhet

Invånarna kom med tiotals förslag som Helsingfors revisionsnämnd ska gå igenom när den utvärderar stadens verksamhet. Till exempel påtalades personaltillgången inom småbarnspedagogiken. Teman samlades i det elektroniska systemet Säg din åsikt den 6–22 januari. Det kom in 87 kommentarer, varav 48 var egentliga förslag.
Invånarna önskade framför allt att nämnden utvärderar vinterunderhållet av gång- och cykelleder  Bild: Roni Rekomaa
Invånarna önskade framför allt att nämnden utvärderar vinterunderhållet av gång- och cykelleder Bild: Roni Rekomaa

Invånarna önskade framför allt att nämnden utvärderar vinterunderhållet av gång- och cykelleder med tanke på olika användargruppers behov, berättar utvärderingschef Minna Tiili vid Helsingfors stads revisionskontor. Stadsborna önskade också att kvaliteten på dygnetruntvården för åldringar utvärderas.

-    Revisionsnämnden förbereder redan en utvärdering av en del av de frågor som kommuninvånarna tog upp. I 2022 års utvärderingsberättelse, som offentliggörs i april 2023, utvärderas bland annat personalbristen inom småbarnspedagogiken och hur grönområden påverkas när bostadsområden planläggs. Dessa frågor väckte mest intresse i fjolårets Säg din åsikt-enkät, och vi fick förslag om dem även i år, berättar Tiili.

Revisionsnämnden bad också ledamöterna i stadsfullmäktige, fullmäktigegrupperna och stadens tjänstemannaledning om förslag på frågor som borde utvärderas. Dessutom kom revisionsnämndens ledamöter och revisionskontorets personal med förslag. Allt som allt var förslagen drygt hundra till antalet. De två kommittéerna i revisionsnämnden behandlar förslagen vid vårens sammanträden och fattar beslut om utvärderingsplanen i maj 2023. En rapport om frågorna i utvärderingsplanen föreläggs stadsfullmäktige i april 2024.

Revisionsnämndens uppgift är att årligen bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp för staden och stadskoncernen har nåtts och huruvida stadens verksamhet är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden är direkt underställd stadsfullmäktige.

Just nu verkställs 2022 års utvärderingsplan och beredningen av 2023 års utvärderingsplan pågår. I slutet av april publiceras 2022 års utvärderingsberättelse på sidan arviointikertomus.fi.