Till undersökningen Hälsosamma Finland kallas också helsingforsare

Institutet för hälsa och välfärd (THL) kallar 10 000 vuxna bosatta i Finland till en omfattande hälsoundersökning under vintern och våren 2023. Kallelsen skickas till ett slumpmässigt urval personer över 20 år. I undersökningen utreds hälsan, funktionsförmågan och riskfaktorer för sjukdomar som kan utvecklas på sikt. 
Presskraften mäts vid hälsoundersökningen.
Bild: THL

I Helsingfors genomförs hälsoundersökningarna under tiden 23.3.-7.6. Undersökningstiden kan på önskan av den som ska undersökas också flyttas till en annan stad eller kommun. Inbjudan till hälsoundersökning anländer till de valda personerna cirka 3–8 veckor före tiden för hälsoundersökningen. 

Hälsoundersökningarna är en del av THL:s omfattande undersökning Hälsosamma Finland, som startade förra hösten. Då ombads 66 000 vuxna besvara undersökningens enkät. Nu kallas en del av dem dessutom till en gratis hälsoundersökning. Under januari–juni görs undersökningar på 50 orter på olika håll i Finland.

Undersökningshelheten är en nationellt betydande satsning för att få sådan kunskap om hela befolkningens och dess delgruppers hälsa och välfärd som inte kan fås från andra informationskällor. Med hjälp av uppgifterna från undersökningen Hälsosamma Finland kan vi minska förtida dödsfall och begränsningar i funktionsförmågan på grund av centrala folksjukdomar och utveckla hälso- och sjukvårdstjänsterna så att de uppfyller invånarnas behov så bra som möjligt. Undersökningen Hälsosamma Finland och dess föregångare utgör ett unikt kunskapsunderlag som stödjer en effektiv social- och hälsopolitik. Också Helsingfors stad utnyttjar den information som fås i undersökningen.

Varför lönar det sig för alla som fått en kallelse att delta i undersökningen?

Via de personer som valts ut för undersökningen skapas en helhetsbild av Finlands befolkning. Därför är det viktigt att alla som fått en kallelse deltar i hälsoundersökningen – såväl unga som gamla, både de som upplever sig vara sjuka och de som upplever sig vara friska. 

För en enskild deltagare är det fråga om ett unikt tillfälle att få mycket omfattande och avgiftsfri hälsoinformation om sig själv.

Vad gör man under hälsoundersökningen?

Under undersökningsbesöket mäts bland annat blodtrycket och ett blodprov tas för att fastställa till exempel D-vitamin-, sköldkörtel- och testosteronnivåerna. Dessutom görs syn- och hörselundersökningar och uppgifter utförs som testar minnet, uppmärksamheten och den fysiska konditionen samt blåstest för att mäta lungfunktionen. Undersökningen omfattar också enkäter med vilka man kartlägger hälsan, levnadsvanorna och funktionsförmågan. En del av dem som kallats till hälsoundersökningen ombeds också delta i fortsatta undersökningar, bland annat en tandläkarundersökning, en intervju om alkoholkonsumtion och en kartläggning av sömn och rörlighet med hjälp av en rörelsemätare.

De som deltagit i undersökningen får ta del av sina personliga resultat, inklusive blodprovsresultat och information om sin personliga risk att drabbas av sjukdomar som sömnapné, hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Vid behov får deltagarna anvisningar för att förbättra sin hälsa och välbefinnande.

Hälsoundersökningen tar cirka 1,5–2 timmar och genomförs av utbildad hälsovårdspersonal.