Stadsstyrelsen föreslår nytt naturskyddsområde på Hallonberget i Vik

Vid sammanträdet den 6 februari beslutade Helsingfors stadsstyrelse föreslå Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) att ett nytt naturskyddsområde inrättas på Hallonberget. Hallonberget ligger på en bergsrygg mellan åkrarna i Vik och Hallonbergets bostadsområde i Kvarnbäcken och är ett populärt friluftsområde.
Hallonberget. Bild: Raisa Ranta
Hallonberget. Bild: Raisa Ranta

Syftet med att skydda Hallonberget är att bevara den praktfulla bergsryggen med branter och skogar och säkra hotade naturtypers och arters fortlevnad i området.

Ett naturskyddsområde på Hallonberget skulle också säkerställa att den viktiga grönförbindelsen från Gammelstadsviken till Stensböle och vidare via Vanda till skogsområden längre norrut i Nyland bevaras.

Området uppfyller de allmänna förutsättningarna i naturvårdslagen för att inrätta ett naturskyddsområde.

Översiktsplan för Norra banan vidare till fullmäktige

Stadsstyrelsen godkände för sin del en översiktsplan för Norra banan. I översiktsplanen slås genomförandeprinciperna och kostnadskalkylen för den så kallade Norra banan fast. Norra banan är en stomförbindelse för cykeltrafiken från Kottby station till gränsen till Vanda. Norra banan blir cirka nio kilometer lång och beräknas kosta totalt 28 700 000 euro.

För närvarande kan man cykla från Dickursbyhållet mot Helsingfors centrum på båda sidorna av järnvägen. Det syns inte tydligt var huvudleden löper och det är svårt att följa den. Dessutom är cyklisterna och fotgängarna delvis anvisade till samma leder.

Syftet med Norra banan är att öka mängden cykeltrafik längs stambanan och göra leden smidigare och säkrare. Det slutliga beslutet om översiktsplanen för Norra banan fattas av stadsfullmäktige.

Detaljplaneändringar för Villeberget i Nordsjö och Beckfabrikskvarteren i Malm till fullmäktige

Detaljplaneändringen för Villeberget i Nordsjö gäller ett par kvarter intill Kallviksvägen, park- och skyddsgrönområdena bredvid samt omgivande gatuområden.

I och med ändringen blir det möjligt att komplettera bebyggelsen med sex flervåningshus i stället för de nuvarande bilgaragen och spelplanerna och att ersätta flervåningshusen i två våningar med tre flervåningshus i trä. Planändringen gör plats för cirka 500 nya invånare.

Detaljplaneändringen i Malm gäller det område som kallas Beckfabrikskvarteren och som ligger i Nedre Malm, mellan Malms centrum och Malms flygfält. Detaljplaneändringen gör det möjligt att tillbygga och utveckla området genom att komplettera den nuvarande kvartersstrukturen. Antalet invånare ökar med cirka 1200 personer.

Båda detaljplaneändringarna ska härnäst behandlas i stadsfullmäktige.

Dessutom beslutade stadsstyrelsen tillsätta en organisationsdelegation från och med 1.2.2023. Organisationsdelegationen påverkar planeringen, beredningen och uppföljningen av stadens verksamhet samt kommunikationen om den i ärenden som har att göra med organisationernas verksamhetsförutsättningar och möjligheter att påverka eller med samarbetet mellan staden och organisationerna.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska).