Planutkastet på Magasinstrandens framtid framlagt

Helsingfors planerar ett upplevelsemässigt strandområde med mångsidiga funktioner i Södra hamnen. Målet är att förena Magasinstranden och Olympiastranden till en del av centrums stadsstruktur, marina offentliga stadsutrymmen och gångcentrum. Det nu framlagda utkastet till detaljplan gör det möjligt att bygga en ny museibyggnad, fyra nya kontors- och affärsbyggnader, en offentlig strand och strandväg samt ett hamnområde på Magasinstranden och Olympiastranden.
År 2022 ordnades en internationell kvalitets- och koncepttävling om utvecklandet av Magasinstranden. Förslaget ”Saaret” som vann tävlingen är utgångspunkten för detaljplanen för området. Bild: NIAM, Arkkitehtitoimisto K2S , White Arkitekter
År 2022 ordnades en internationell kvalitets- och koncepttävling om utvecklandet av Magasinstranden. Förslaget ”Saaret” som vann tävlingen är utgångspunkten för detaljplanen för området. Bild: NIAM, Arkkitehtitoimisto K2S , White Arkitekter

Planeringsområdet sträcker sig från Gamla saluhallen till södra Olympiaterminalen. Området planeras bli en del av centrum, där det finns offentliga och kommersiella tjänster samt ett strandområde som är lockande för gång och vistelse. År 2022 ordnades en internationell kvalitets- och koncepttävling om utvecklandet av Magasinstranden. Förslaget ”Saaret” som vann tävlingen är utgångspunkten för detaljplanen för området.

Arkitektur- och designmuseet till nytt landmärke för Södra hamnen

Målet för området är en museibyggnad på internationell nivå som är belägen nära Gamla saluhallen och Salutorget. 15.4.2024 offentliggjordes en arkitekturtävling som syftar till byggnadsbygget. Museet är den första offentliga kulturbyggnaden i Södra hamnen och kommer att vara den nya attraktionsfaktorn för området. Enligt måltidtabellen kunde arkitektur- och designmuseet inleda sin verksamhet i den nya byggnaden 2030. Söder om museet byggs två kontorsbyggnader och två hotellbyggnader, där affärslokalerna på marknivå öppnas mot strandleden.

Strandstråket runt Helsingfors stränder kompletteras

Magasinstranden ändras från ett slutet hamnområde till ett kulturellt och evenemangslikt utrymme som är öppet för alla. Strandstråket som följer sjöstranden kompletteras på sträckan Magasinstranden och Olympiastranden genom att man förenar Brunnsparken och Salutorget med varandra. Den nya delen av rutten byggs så nära stranden som möjligt.

Ny verksamhet i hamnbyggnaderna i framtiden

Hamnfunktionerna stannar i södra Magasinkajen och Olympiakajen. Den nya terminalen för snabbfartygstrafik får plats mellan Hamnhuset och Olympiaterminalen.

Hamnhuset och Olympiaterminalen är arkitektoniskt, historiskt och stadsmässigt värdefulla byggnader och de har en skyddsbeteckning i planen. När området i framtiden frigörs från hamnen för annat bruk eftersträvas kulturell verksamhet och affärslokaler i de skyddade byggnaderna.

Området byggs upp stegvis

I det första skedet slopas hamnfunktionerna i den norra delen av Magasinstranden så att en ny museibyggnad och de två nordligaste nybyggnaderna inom Öar-projektet kan byggas på området. Målet är att den norra delen av området är färdig år 2030.

Södra delen av området kommer fortfarande att användas av reguljärtrafiken till Stockholm och kommer att byggas först när hamnfunktionerna har upphört. Hamnfunktionerna dras tillbaka från södra delen av området först när den hamntunnel som leder från Västra hamnen till Västerleden är färdig och reguljärtrafiken till Stockholm har överförts till Skatudden.

Materialet framlagt fram till den 6 maj

Utkastet till Magasinstrandens och Olympiastrandens detaljplan kan läsas under perioden 15.4–6.5.2024 på hel.fi/planer. Skriftliga åsikter ombeds lämnas in senast 6.5.2024 till Helsingfors stads registratorskontor.

Utkastet till detaljplanen framskrider till beslutsfattande hösten 2024. Det slutliga beslutet om detaljplaneförslaget fattas av stadsfullmäktige uppskattningsvis i början av 2026. 

Idébild med utsikt från Observatorieberget. Bild: NIAM, Arkkitehtitoimisto K2S , White Arkitekter
Idébild med utsikt från Observatorieberget. Bild: NIAM, Arkkitehtitoimisto K2S , White Arkitekter