Ombyggnaden av den medfarna bron på Mannerheimvägen har avbrutits – naturskyddsföreningen har föreslagit att bron ska skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet

Det övriga arbetet i totalrenoveringen av Mannerheimvägen fortsätter.
Bron och gång- och cykeltunneln på Mannerheimvägen.
Bron och gång- och cykeltunneln på Mannerheimvägen.

Helsingfors naturskyddsförening rf har lagt fram en proposition om att skydda bron med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet och NTM-centralen i Nyland har därför utfärdat ett förbud mot äventyrande av byggnadsarvet för rivning av bron. Rivningen av brons betongvalv hade ännu inte inletts när förbudet mot äventyrande av byggnadsarvet utfärdades.

Den gamla betongkonstruktionen är i mycket dåligt skick

Bron på Mannerheimvägen som byggdes i slutet av 1800-talet ligger vid Norra Järnvägsgatan. Bron går över Banan. Vid totalrenoveringen av Mannerheimvägen avser man förnya brons valvkonstruktion av betong som är i dåligt skick och vars bärighet inte uppfyller dagens krav.

”Till vår förtret framgick det vid konditionsundersökningarna och provtagningen att det gamla betongvalvet inte kan repareras på ett säkert sätt och man har därför bestämt att det ska förnyas”, säger brobyggnadsexperten och projektledaren Riku Kytö från Helsingfors stad.

Den nuvarande stengrunden eller valvets stenbeklädnad ska inte ändras när bron byggs om, utan de restaureras i samband med totalrenoveringen. Den nya bron ska alltså stå på den gamla grunden och den ursprungliga stenfasaden bevaras.

Den nya valvkonstruktionen av betong motsvarar den som byggdes i slutet av 1800-talet. Det som ändras är att det nya betongvalvet armeras för att bättre hålla för den belastning som den nuvarande och framtida fordons- och spårvägstrafiken orsakar.

Stadsmuseet med i planeringen av reparationen

Helsingfors stadsmuseum har gett anvisningar om planeringen av reparationsarbetena och brons historiska värde har beaktats i planeringen.

”Det är fråga om en av Finlands äldsta oarmerade betongbroar. Konstruktionen utgör en del av ett stadslandskap och en kulturmiljö med stor betydelse. Det är viktigt att brons form, grund och stenfasad bevaras oförändrade trots att betongkonstruktionerna förnyas. Stadsmuseet ger också anvisningar om dokumentationen av brons ursprungliga valvkonstruktion i samband med arbetet”, säger Helsingfors stadsmuseums museidirektör Reetta Heiskanen.

Följderna på tidsplanen för broreparationen klargörs senare

Enligt den preliminära uppskattning som fåtts från NTM-centralen kommer handläggningen av naturskyddsföreningens proposition jämte utlåtanden att ta flera veckor eller månader. Om handläggningen av förbudet mot äventyrande av byggnadsarvet drar ut på tiden, är det möjligt att broreparationen inte hinner göras i anslutning till totalrenoveringen av Mannerheimvägen och att den måste göras senare.

Reparationen och ombyggnaden av bron har beräknats ta ungefär åtta månader i anslutning till totalrenoveringen av Mannerheimvägen. En senare reparation kan innebära ett nytt avbrott i spårvägstrafiken och även övrig trafikpåverkan på Mannerheimvägen.

Brons betongkonstruktion i gång- och cykeltunneln.
Brons betongkonstruktion i gång- och cykeltunneln.
Borrprov av betongvalvet i dåligt skick. Provet har tagits i samband med en specialkontroll av bron.
Borrprov av betongvalvet i dåligt skick. Provet har tagits i samband med en specialkontroll av bron.