Försäljning av tomter till projektet Garden Helsinki går vidare till fullmäktige

Helsingfors stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde den 10 juni att föreslå stadsfullmäktige att staden ska sälja två tomter i Bortre Tölö till Projekti GH Oy för projektet för multifunktionsarenan Garden Helsinki Tomterna säljs som en helhet och köpesumman uppgår minst till 21 miljoner euro.
Helsingfors stadsstyrelsen sammanträder på stadshuset. Bild: Sakari Röyskö
Helsingfors stadsstyrelsen sammanträder på stadshuset. Bild: Sakari Röyskö

Projektet för multifunktionsarenan Garden Helsinki har planerats sedan år 2010 i Bortre Tölö i närheten av Bolt-arenan och olympiastadion längs med Nordenskiöldsgatan. Projektbolaget Projekti GH Oy har grundats för projektet. Stadsstyrelsen har 2019 fattat sitt första reserveringsbeslut som gäller projektet.

Det slutliga beslutet om försäljning av tomterna fattas av stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen godkände budgetramen för nästa år

Stadsstyrelsen godkände anvisningarna för arbetet med stadens förslag till budget och ekonomiplan för åren 2025–2027, med en helhetsram för omkostnaderna i driftsekonomin på hela stadens nivå, en investeringsram för de enskilda budgetmomenten och ett preliminärt investeringsprogram för åren 2025−2034.

Stadsstyrelse skickar dessutom anvisningar för nämnderna och direktionerna, vilka ska tillämpas vid beredningen av budgetförslagen. Nämnderna och direktionerna ska godkänna sina budgetförslag senast den 10 september 2024.

Detaljplaneändring för kvarteret Gardets lasarett i Kampen till fullmäktige

En detaljplaneändring för kvarteret Gardets lasarett i Kampen går vidare från stadsstyrelsen till stadsfullmäktige. Detaljplanelösningen för det möjligt att förnya och komplettera kvartersområdet på adressen Lönnrotsgatan 37 nära Sandvikstorget.

De värdefulla byggnaderna i kvarteret skyddas och ändras för nya användningsändamål. Detaljplanelösningen tillåter dessutom nybyggnader längs med Sandviksgatan, på innergården i den tidigare Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s laboratoriebyggnad samt under marken. Här ska byggas kontor, lokaler för skolor och daghem, affärslokaler samt en dagligvaruhandel under jorden.

Det slutliga beslutet om detaljplaneändringen fattas av stadsfullmäktige.

Lokaler för daghemsbruk i Nylands kasern

Stadsstyrelsen godkände för sin del också hyrning av lokaler för daghemsbruk i Nylands kasern på Mauritzgatan 1 i Kronohagen. Det är fråga om en byggnad för Nylands skarpskyttebataljons manskapskasern som blev färdig på 1880-talet och byggnadens lokaler ändras så att de lämpar sig för daghemsbruk. Det finns platser för 224 barn i daghemmet.

Beslutet om hyrningen av lokalerna går vidare till stadsfullmäktige.

Dessutom gav stadsstyrelsen ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om regeringens proposition med förslag till lag om ett försök med verksamhetsstyrning inom yrkesutbildningen och till vissa lagar som har samband med den.

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.