Fem nya naturskyddsområden i Helsingfors

Helsingfors förbereder fem nya naturskyddsområden som ska inrättas under 2024. Den sammanlagda arealen av de områden som förbereds är cirka 129 hektar. I år planeras nya naturskyddsområden särskilt i östra Helsingfors.
Ett av de fem naturskyddsområden som ska inrättas 2024 är Havsrastböle naturskyddsområde.  Bild: Raisa Ranta
Ett av de fem naturskyddsområden som ska inrättas 2024 är Havsrastböle naturskyddsområde. Bild: Raisa Ranta

I år förbereder Helsingfors stad inrättandet av tre nya naturskyddsområden i omgivningen kring Svarta backen i norra Nordsjö. Naturskyddsområden planeras även i södra Nordsjö och i Tali i västra Helsingfors. 

I Helsingfors inrättas varje år minst fem nya naturskyddsområden för att skydda den biologiska mångfalden. Målet är fastställt i Helsingfors stadsstrategi 2021–2025. De objekt som bereds till naturskyddsområden baserar sig på Helsingfors naturskyddsprogram (2015–2024).

I år heter de naturreservat som bereds Mellungsbacka strandäng, Havsrastböle naturskyddsområde, Svarta backens södra del, Borgarstrandsvikens södra strand och Tali naturskyddsområde. 

År 2023 uppgick naturskyddsområdenas areal i Helsingfors till cirka 1 424 hektar, varav en tredjedel var vattenareal. Den sammanlagda arealen av de områden som nu håller på att förberedas är cirka 129 hektar. 

Syftet är att alla de naturskyddsområden som planeras även i fortsättningen ska kunna användas för rekreation.

Naturskyddsområden som ska inrättas 2024:

Mellungsbacka strandäng

Beläget mellan Svarta backens naturskyddsområde och Kallviksvägen på gränsen till Mellungsby och Nordsjö. Areal cirka 7 hektar.

Terräng: i den norra delen av området finns öppna strandängar som huvudsakligen består av tätbevuxna sidvallsängar. På de våtare ställena finns fläckar med äkta strandängar. På dem växer framför allt vattenstarr, flaskstarr eller kråkklöver och ängsull.
Växtlighet: i området har man observerat rosenpilört och dvärgmåra som är sårbara i Helsingfors, och åkerbär som är nära hotat i Helsingfors.
Djur: i strandängsområdet är olika buskfåglar och nattsångare bäst representerade. I området har det under flera år funnits ett revir för den nära hotade småfläckiga sumphönan eller den fåtaliga kornknarren.

Havsrastböle naturskyddsområde

Beläget vid Botbyvikens strand i Nordsjö, på ett vidsträckt skogsområde.  Areal cirka 35 hektar.

Terräng: Skogen i Havsrastböle består i huvudsak av naturliknande frisk och lundartad mo och klippig skog. Mellan klipporna finns ett antal myrsänkor. I skogsområdets sydvästra del finns tre fornstrandstenar. Den mest representativa av dessa, fornstrandstenen i Havsrastböle, uppstod för 7000–8000 år sedan, när stenar som isen förde med sig slipades runda av vågorna och sköljdes i land. 
Växtlighet: på den våta myren i den norra delen av området växer bl.a. rundsileshår, som är sårbar i Helsingfors. I Ramsöhalsens lund växer de regionalt hotade arterna repestarr och spädstarr. 
Djur: den västra delen av området hör till Botbyvikens viktiga fladdermusområde och Botbyvikens östra skog är viktig vad gäller fågelbestånd: där har bl.a. mindre flugsnappare och lundsångare häckat. 

Svarta backens södra del

Beläget i Nordsjö i den södra delen av Svarta backens och Borgarstrandsvikens naturskyddsområde.  Areal cirka 29 hektar.

Terräng: området består till störst del av klippig skogsterräng och den innersta delen av den vassbevuxna Borgarstrandsviken och dess strandskog, som hör till området för Natura 2000. I den östra delen finns fin, gammal hagmark. I området finns två källor. 
Växtlighet: i områdets västra del finns en klippa med bl.a. arterna kattfot, som är nära hotad, och nattviol, som är starkt hotad i Helsingfors. I närheten av kraftledningen växer bl.a. låsbräken, blåsuga och vårfingerört, som är starkt hotad i Helsingfors. I gamla kalkbrott växer mossor som gynnas av kalk. 
Djur: Till häckfåglarna hör järpe, nattskärra och mindre flugsnappare, som alla är sällsynta i Helsingfors. Den södra delen av Svarta backen är en viktig plats för kräl- och groddjur. Skogarna i den östra delen är viktiga områden för fladdermöss. 

Borgarstrandsvikens södra strand

Belägen i den norra delen av Nordsjö hamn, på vardera sidan om Borgarstrandsviken Areal cirka 42 hektar.

Terräng: området består till störst del av skogsterräng, strandängar och Borgarstrandsvikens vassbevuxna vatten. Vattenområdet hör till Natura 2000-området Svarta backens lund–Östersundoms fågelvatten. 
Växtlighet: på området finns strandängar och klippor med lundar och lundkärr mellan dem. Växtligheten i området är mångsidig och där lever flera arter som är hotade eller nära hotade i Helsingfors.
Djur: I Borgarstrandsviken lever många olika slags vassfåglar. Till häckfåglarna hör dessutom bl.a. den sårbara trastsångaren, fisktärnan, som nämns i fågeldirektivet, och sothönan, som hör till de sjöfåglar som minskar i antal. Borgarstrandsviken är ett viktigt utbredningsområde för kräl- och groddjur.

Tali naturskyddsområde

Beläget i Sockenbacka i närheten av Tali gårdspark och golfbana Areal cirka 16 hektar.

Terräng: till området hör lundskogen som omger Rutiån och de intilliggande strandängsområdena. 
Växtlighet: I den västra delen av området finns ett vidsträckt område med rikligt gräsbevuxen vasstrandäng, vilket är sällsynt i Helsingfors. Utöver svärdsliljor ugörs gräset av bl.a. kärrvial och ovanligt rikligt med strandklo och sprängört. 
Djur: På grund av den rikliga mängden murkna träd trivs många hackspettar i området, som till exempel den fåtaliga mindre hackspetten och den starkt hotade vitryggiga hackspetten. Andra fågelarter som är utmärkande för området är bl.a. busksångaren, kärrsångaren, flodsångaren och härmsångaren. Området utgör också ett bra jaktområde för fladdermöss, och där har bl.a. den sällsynta trollfladdermusen observerats.