Delta i planeringen av totalsaneringen av gatorna omkring Esplanaderna

Esplanaderna kommer att genomgå ett omfattande sanerings- och utvecklingsprojekt för vattenförsörjning i slutet av 2020-talet. Vi utreder för närvarande vilka andra reparations- och utvecklingsåtgärder gatusträckorna behöver så att alla åtgärder kan vidtas på samma gång.
Auto ja kukkaistutus katualueella.
Bild: Veikko Somerpuro

HRM har planerat ett omfattande sanerings- och utvecklingsprojekt för vattenförsörjning på Norra och Södra Esplanaden och de omgivande gatorna. Områdets vattenförsörjningsnät byggdes huvudsakligen i början av 1900-talet, en del till och med i slutet av 1800-talet, och de behöver saneras. Under saneringen är avsikten är att separera områdets kombinerade avloppssystem och anlägga separata spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Syftet med projektet är att förbättra avloppets funktionssäkerhet, minska läckaget av spillvatten till havet och förbättra översvämningshanteringen i området.

Staden har planerat att byggandet av vattenförsörjningsnätet genomförs i etapper, och arbetet inleds i slutet av 2020-talet. Före detta anlägger HRM en avloppstunnel under Esplanaderna som har sin början i Esplanadparken och ansluter sig till Tallbackas avloppstunnel under Fredriksgatan. Konsekvenserna av anläggandet av avloppstunneln för funktioner ovan marken har bedömts vara ringa. Du kan läsa mer om projektet på HRM:s webbplats(Länk leder till extern tjänst).

Svara på en kartenkät senast 30.6

Helsingfors stad håller på att utreda vilka andra reparations- och utvecklingsåtgärder de gatusträckor som kommer att saneras behöver. Syftet är att vidta alla gatuarbeten på samma gång. Behov kartläggs med en kartenkät där man kan markera strukturella, trafikmässiga och stadsbildsmässiga ändringsbehov. Du kan besvara enkäten fram till den 30 juni 2024: Enkät om totalsanerings- och utvecklingsbehov för gatorna omkring Esplanaderna(Länk leder till extern tjänst).

Esplanadsparken och behov som gäller evenemangsutbudet, säsongsväxtligheten eller belysningen i områdena granskas inte i enkäten. Avsikten med enkäten är att också kommentera situationen jämfört med gatans sk. normalläge, det vill säga inte med arrangemangen under försöken på Esplanaderna och Skillnadsgatan 2023–2024.

Svaren på enkäten utnyttjas för att fastställa utvecklingsbehov för gatorna i området vid sidan av sakkunningbedömningar. Den egentliga gatuplaneringen av de gator som saneras eller annars utvecklas och växelverkan i anknytning till gatuplaneringen inleds uppskattningsvis 2026.