Arbetet med hållbar utveckling fortskrider i Helsingfors

Helsingfors vill i enlighet med Läge för tillväxt-stadsstrategin vara en pionjär inom hållbar stadsutveckling och hållbar tillväxt. Helsingfors utveckling styrs och bedöms via FN:s mål för hållbar utveckling.
Vinterutsikt över havet.
Bild: Julius Konttinen.

Hållbar utveckling är en kontinuerlig och styrd samhällelig förändring som sker globalt, regionalt och lokalt. Målet med den är att trygga möjligheten till ett bra liv för nuvarande och kommande generationer. Hållbara lösningar är inte bara miljövänliga, utan även socialt och ekonomiskt hållbara. Den hållbara staden stärker Helsingforsbornas jämlikhet, välbefinnande och möjligheter att delta.

Helsingfors mål är att utveckla det strategiska hållbarhetsledarskapet till att bli mer effektfullt och enhetligt samt stöda sektorerna och affärsverken i främjandet av målen för hållbar utveckling. Även många av Helsingfors koncernbolag, såsom Helen, Helsingfors stads bostäder Ab och Helsingfors Hamn har utvecklat SDG-baserat ansvarsfullt ledarskap. 

Verktyg för hållbart ledarskap och personalutbildning

Under år 2022 har Helsingfors tagit i bruk ett mer systematiskt sätt att granska stadens centrala mål och program i referensramen för hållbar utveckling och i relation till enskilda mål för hållbar utveckling (SDG). Man har gjort en SDG-analys för bland annat Helsingfors välfärdsplan 2022–2025, näringspolitiska prioriteringar, handlingsprogram för turism och evenemang 2022–2026 samt utsläppsminskningsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2030.

Likaså har man granskat stadens sektorers och affärsverks budgetmål och deras mätare ur SDG-perspektiv och gjort grundläggande arbete för budgetering av hållbar utveckling. År 2023 börjar Helsingfors ännu mer målinriktat utveckla fenomen- och SDG-baserad ekonomisk planering.

I Finlands sex största städers nätverk för strategiskt hållbart ledarskap har Helsingfors deltagit i utvecklandet av systemiska modeller för hållbart ledarskap och konkreta ledarskapsverktyg. Nätverket har exempelvis utvecklat ett SDG-utformningsverktyg, vars grund användes i stadsmiljösektorledningens verkstäder hösten 2022.

Man har skapat ett omfattande utbildningspaket om den hållbara utvecklingens olika teman för Helsingfors stads personal och alla anställda vid Helsingfors stad kan genomföra det. 

Mätarna som följer Helsingfors stads arbete för hållbar utveckling förnyas för nästa bedömning av Helsingfors hållbara utveckling. Helsingfors deltar i ett nationellt indikatorprojekt för hållbar utveckling som leds av Finlands miljöcentral för att utveckla mer omfattande mätare för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Internationell initiativkraft och samarbete

Helsingfors verkar initiativrikt även i det internationella samarbetet för hållbar utveckling och har redan publicerat två frivilliga utvärderingar om verkställandet av målen för hållbar utveckling. 

Under år 2022 har Helsingfors aktivt främjat europeiska städers samarbete kring hållbar utveckling. I oktober ordnade Helsingfors stad även tillsammans med FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor (UN DESA) ett internationellt verkstadsevenemang i Helsingfors. Temat för evenemanget var verkställandet av FN:s mål för hållbar utveckling i olika städer runtom i världen.

Helsingfors och FN:s universitetets institut för forskning om utvecklingsekonomi (United Nations University World Institute for Development Economics Research UNU-WIDER) genomförde år 2022 de två första evenemangen för diskussionsforumet Sustainable Cities som behandlar hållbar utveckling. Värd för evenemangen var borgmästare Juhana Vartiainen. Temat för diskussionsseriens första del i maj var målet för hållbar utveckling SDG8, anständigt arbete och ekonomisk tillväxt. Temat för den andra delen i oktober var målet för hållbar utveckling SDG4, god utbildning.

Nästa Från agenda till handling-rapporten om den hållbara utvecklingens status i Helsingfors stad publiceras i juni 2023.

 Mer information om Helsingfors stads arbete för hållbar utveckling och dess status finns på webbsidan Hållbara Helsingfors på hallbarhet.hel.fi(Länk leder till extern tjänst).FN:s åtgärdsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 fungerar som en styrande referensram för hållbar utveckling. FN:s medlemsstater avtalade år 2015 om målen och åtgärdsprogrammet för den hållbara utvecklingen, vars syfte är att styra världens utvecklingsarbete fram till år 2030. Avtalet innefattar 17 olika slags mål (Sustainable Development Goals, SDGs, SDG).