Ansökan om understöd inom främjandet av välfärd och hälsa samt social-, hälsovårds- och räddningssektorn för 2024 har inletts

Stadsstyrelsen och social-, hälsovårds- och räddningsnämnden i Helsingfors beviljar understöd för organisationer, föreningar och stiftelser som är verksamma i Helsingfors och vars verksamhet stöder förverkligandet av målen i den gällande stadsstrategin och den lagstadgade planen för främjande av välfärd och hälsa som stadsfullmäktige godkänt. Understöden för räddningsverksamheten riktas till organisationer, vars verksamhet anknyter till förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet eller främjande av befolkningsskydd i Helsingfors stad.
Retkeilijöitä Lammassaaressa.
Bild: Laura Oja

Ansökningstiden för understöden inom främjandet av välfärd och hälsa samt social-, hälsovårds- och räddningssektorn är den 1 april 2023 – 2 maj 2023 klockan 16.

Ansökan om understöd görs i första hand med en elektronisk blankett på asiointi.hel.fi(Länk leder till extern tjänst).