Andelen personer som flyttat till Finland på grund av arbete eller studier är stor i huvudstadsregionen

Ungefär hälften av de vuxna invandrarna i huvudstadsregionen har kommit till Finland för att arbeta eller studera, eller som partner till en person som kommit för att arbeta eller studera. Olika flyttorsaker avspeglas i hur inflyttarna integreras och i deras levnadsförhållanden.
Enligt uppgifterna i studien MoniSuomi 2022 har de som flyttat för sitt arbete den bästa situationen på arbetsmarknaden. Bild: Kuvituskuva.
Enligt uppgifterna i studien MoniSuomi 2022 har de som flyttat för sitt arbete den bästa situationen på arbetsmarknaden. Bild: Kuvituskuva.

Med hjälp av enkät- och intervjumaterialet från studien MoniSuomi 2022 har vi för första gången fått heltäckande information om vilken uppfattning personer som flyttat till Finland och bor i huvudstadsregionen själva har gällande de viktigaste anledningarna till att de flyttat till Finland.

Ungefär en fjärdedel av de personer som flyttat till Finland och bor i huvudstadsregionen har flyttat för sitt arbete, en dryg tiondel har kommit för sina studier och knappt en tiondel har kommit som partner till en person som ska arbeta eller studera. Räknar man med familjemedlemmar har cirka en femtedel flyktingbakgrund. De övriga flyttorsakerna som angetts utgör ett helt spektrum av livssituationer, dit hör till exempel personer som är gifta med en person med finländsk bakgrund.

Flyttorsaken syns när det kommer till sysselsättning och annan slags integrering

Enligt uppgifterna i studien MoniSuomi 2022 har de som flyttat för sitt arbete den bästa situationen på arbetsmarknaden. Det här syns både i graden av sysselsättning och i kvaliteten på anställningsförhållandena. Kunskaper i finska eller svenska är en viktig förutsättning för att få jobb, men många har ändå hittat arbete trots att de inte kan något av de nationella språken.
I alla grupper av invandringsorsaker är sysselsättningsgraden högre hos män än hos kvinnor. Skillnaden mellan könen är störst bland dem med flyktingbakgrund. Enligt studien har personerna med flyktingbakgrund också i övrigt något oftare än de andra olika utmaningar i livet.

Sociala relationer och kontakter är viktiga, men många saknar sådana

En stor del av dem som fått jobb har fått jobbet med hjälp av sociala relationer och nätverk, eller genom direkt kontakt till arbetsgivaren. Många anser också att det faktum att de inte har relationer till den inrikes födda befolkningen har gjort det svårare för dem att få jobb.
Av dem som flyttat till Finland och bor i huvudstadsregionen lider många av att de har få eller inga vänner och känslan av ensamhet är vanligt förekommande. Upplevelser av diskriminering är olyckligt vanliga och förekommer såväl på offentliga platser som i arbetslivet.

Kunskap behövs om uppfattningarna och upplevelserna hos personer som flyttat till Finland

Uppgifterna i studien MoniSuomi 2022 grundar sig på en datainsamling som utförts av Institutet för hälsa och välfärd och som finansierats av städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Åbo och arbets- och näringsministeriet. Studien riktades till utrikes födda personer med utländsk bakgrund i åldern 20–74. Ämnesområden som undersöktes var levnadsförhållanden, livssituation, hälsa, välbefinnande och serviceupplevelser. Informationen samlades in mellan september 2022 och november 2023 i form av ett elektroniskt formulär, fysiska formulär och telefonintervjuer.