Stadsfullmäktige godkände uppdatering av Helsingfors byggnadsordning

Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 24 maj en uppdatering av Helsingfors byggnadsordning. De viktigaste ändringarna i förhållande till den föregående byggnadsordningen som trädde i kraft år 2010 gäller befrielser från åtgärdstillstånd, beaktande av naturvärden, cirkulär ekonomi och rivning av byggnader.
Med uppdatering av Helsingfors byggnadsordning vill staden bland annat öka beaktandet av naturvärden och frigöra fler åtgärder än tidigare till att ansöka om åtgärdstillstånd. Bild: Jussi Hellsten
Med uppdatering av Helsingfors byggnadsordning vill staden bland annat öka beaktandet av naturvärden och frigöra fler åtgärder än tidigare till att ansöka om åtgärdstillstånd. Bild: Jussi Hellsten

I byggnadsordningen meddelas sådana föreskrifter som förutsätts av de lokala förhållandena och som är nödvändiga med tanke på ett planmässigt och lämpligt byggande och för att kultur- och naturvärden ska kunna beaktas samt för att en bra livsmiljö ska kunna skapas och bevaras.

Helsingfors föregående byggnadsordning, som trädde i kraft år 2010, uppdaterades i enlighet med målsättningarna i stadsstrategin (2021–2025) samt på grund av Helsingfors stads sektor- och ledningsreform 2017.

Den nya byggnadsordningen tillämpas på de ärenden som tas upp till behandling efter att byggnadsordningen har trätt i kraft.

Närvaro- och yttranderätt för ungdomsrådets företrädare vid fullmäktiges sammanträden

Stadsfullmäktige godkände en ändring i förvaltningsstadgan. Genom ändringen får ungdomsrådets företrädare närvaro- och yttranderätt vid stadsfullmäktiges sammanträden. Stadsstyrelsen fattar närmare beslut om närvaro- och yttranderättens innehåll.

Genom närvaro- och yttranderätten kan de unga bättre lyfta fram sina synvinklar och synliggöra sina möjligheter att påverka i allmänhet. När ungdomsrådets företrädare informerar de unga i Helsingfors om stadens ärenden i större utsträckning förbättras de ungas deltagande och tillgång till information.

I flera kommuner har ungdomsrådets företrädare rätt att närvara och yttra sig i stadsfullmäktige. Också i Helsingfors har ungdomar deltagit i nämndernas sammanträden, vilket har gått bra. Ungdomsrådet, stadsfullmäktiges ordförande, ungdomstjänsterna och stadskansliet kommer överens om hur rätten förverkligas i praktiken.

Organiseringsavtal för HUS godkändes

Stadsfullmäktige godkände även organiseringsavtalet för HUS. Genom avtalet avtalar parterna om den inbördes arbetsfördelningen, samarbete och samordning av verksamheten när det gäller ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster.

Organiseringsavtalet för HUS träder i kraft efter att det har godkänts av välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdena i Nyland och HUS-sammanslutningens stämma.

 

Fullmäktige godkände också projektplanen för om- och utbyggnad av Kontulan ala-aste och daghemmet Kontula och detaljplaneändringen för Internationella skolan i Helsingfors samt beslutade om överlåtelse av markområden på västra tornområdet i Mellersta Böle.

Alla beslut från stadsfullmäktiges sammanträde 24.5 kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på sidan med stadsfullmäktiges beslutshandlingar.