Helsingfors stad och polisinrättningen i Helsingfors intensifierar sitt mångåriga samarbete för att öka välbefinnandet hos barn och unga samt för att minska brottsligheten

Helsingfors stad och polisinrättningen i Helsingfors har kommit överens om ett tätare samarbete i anslutning till välbefinnandet hos barn och unga. Samarbetet främjas genom myndighetsarbetsgruppens avtal om Ankarverksamheten samt ett mer omfattande samarbetsprotokoll, som förseglar ett mångsidigt samarbete på operativ nivå för att öka välbefinnandet hos barn och unga samt för att minska brottsligheten.
Helsingfors centrumområde.
Helsingfors centrumområde. Bild: Ioannis Koulousis

Polisinrättningen i Helsingfors, Helsingfors stads social- och hälsovård samt räddningsväsendet och Helsingfors stads kultur- och fritidstjänster har under flera år samarbetat sektorsövergripande för att hjälpa barn och unga som orsakar störningar, begår brott och löper risk för utslagning samt deras familjer och för att utveckla serviceprocesserna. Målet med samarbetet är att öka välfärden och tryggheten hos barn och unga, minska antalet brott och störningar samt öka stadsbornas säkerhet och trivsel.

”Med avtalet som nu undertecknats och med samarbetsprotokollet förtydligas och främjas detta långvariga samarbete”, konstaterar kanslichef Jukka-Pekka Ujula.

Det viktigaste för polisen är att förebygga brott och att barn och unga i utsatt ställning i fråga om brottscykeln identifieras i så tidigt skede som möjligt och kan hänvisas till behövliga tjänster.

”Polisen är särskilt oroliga för att det fenomen som påträffas på andra håll i Europa där barn under 15 år rekryteras till organiserad brottslighet inte ska anlända till Finland. För att garantera barnens och ungdomarnas säkerhet och välbefinnande behöver vi ett smidigt sektorsövergripande samarbete med staden och olika myndigheter”, konstaterar polischef, poliskommendör Jari Liukku.

Ankaret erbjuder tidigt stöd och ingripande i situationen för barn och unga som begår brott

Ankaret, som är en multiprofessionell myndighetsarbetsgrupp som arbetar i polisinrättningens lokaler i Helsingfors, har representanter från anställda vid både polisinrättningen i Helsingfors och Helsingfors stad. Ankaret grundades 2012.

”Målet med det täta samarbetet mellan staden och polisen är alltid den ungas bästa. Genom att tillsammans göra saker och att med tillräckliga gemensamma resurser kunna erbjuda en grupp yrkesutbildade som stöd åt den unga. När det gäller barn eller en ungdom som begår brott är situationen ofta komplicerad och det är klokt att på bred basis utnyttja förståelsen för och kunnandet hos olika förmågor och tjänster”, säger Juha Jolkkonen, sektordirektör för social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

Ankarverksamheten utvidgades med ungdomsarbete hösten 2023.

”Under pilotperioden har det visat sig vara en bra verksamhetsmodell att ta med ungdomsarbetet i Ankarverksamheten. Ungdomsarbetarnas praktiska förmåga att beakta en enskild ung persons naturliga nätverk och livsmiljö har varit betydande. Ungdomsarbetarna har för sin del gjort verksamheten enklare att närma sig, vilket i sin tur har hjälpt med att hänvisa den unga till rätt stöd vid rätt tidpunkt", berättar Juha Ahonen, sektordirektör för kultur och fritid.

Ankarets kunder väljs av polisen, en representant för socialarbetet och en psykiatrisk sjukskötare. Efter det bedöms och sammanställs en ändamålsenlig sammansättning för respektive kundmöte. Deltagarna kan komma från flera olika yrkesgrupper. Barn och unga som orsakar allvarliga störningar och begår brott samt deras familjer hänvisas till Ankaret. Inom Ankarverksamheten utförs även sektorsövergripande arbete med våld i nära relationer.

Inom Ankarverksamheten försöker man identifiera orsakerna till kundernas problem och de aktörer vars arbetsinsats krävs för att lösa problemen samt hänvisa kunderna till de tjänster som behövs. Även representanter från andra myndigheter kan tas med i arbetsgruppen. 

För polisinrättningen i Helsingfors del undertecknades samarbetsprotokollet och Ankarverksamhetsavtalet av polischef, poliskommendör Jari Liukku. För Helsingfors stads del undertecknades samarbetsprotokollet av kanslichef Jukka-Pekka Ujula och Ankarverksamhetavtalet av Juha Jolkkonen, sektorchef för social- och hälsovården samt räddningsväsendet och Juha Ahonen, sektorchef för kultur och fritid.