Helsingfors främjar fysisk aktivitet på många sätt – barns och ungas fysiska funktionsförmåga har utvecklats i en positiv riktning

Helsingfors har länge arbetat för att öka barns och ungas fysiska aktivitet under skoldagen. I Move!-undersökningen som mäter den fysiska funktionsförmågan var helhetsresultaten för barn och unga i Helsingfors bättre än de riksomfattande resultaten. Trots det fortsätter det målmedvetna arbetet.
Staden erbjuder barn och unga rikligt med lättillgängliga möjligheter att röra på sig och motionera. Bild: Jussi Hellsten
Staden erbjuder barn och unga rikligt med lättillgängliga möjligheter att röra på sig och motionera. Bild: Jussi Hellsten

Helsingfors har länge arbetat för att öka barns och ungas motionerande. Utöver undervisningen i gymnastik har skolorna även satsat på åtgärder för att stödja och öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagarna. Staden har förbättrat flera skolgårdar för att uppmuntra till fysisk aktivitet, anlagt cykelparkeringar vid skolorna och eleverna uppmuntras att promenera eller cykla till och från skolan. 

Staden erbjuder barn och unga rikligt med avgiftsfria, förmånliga och lättillgängliga möjligheter att röra på sig och motionera. De ungas motionerande främjas också genom en motionsrådgivningstjänst med låg tröskel, som anordnas i de skolor som får behovsbaserad finansiering. Med hjälp av motionsrådgivningen, som även kallas PT-verksamhet, kan högstadieeleverna tillsammans med en coach ta del av motionsutbudet och delta i smågruppsverksamhet inom sitt område samt få stöd med att motionera självständigt.  

Målet är att finna glädje i att motionera och ett motionssätt som passar en själv

Innebandy, fotboll, utomhusspel och -lekar, korgboll, padel, parkour, orientering... Gymnastiklärare Armi Seppälä och sjundeklassare Abdullah vid Kruunuvuorenrannan peruskoulu berättar om gymnastiklektionerna i skolan. Skolan fungerar i tillfälliga lokaler utan gymnastiksal, och därför utnyttjar man möjligheterna i närmiljön och prövar på olika grenar under gymnastiklektionerna.

– Jag hoppas att eleverna får positiva upplevelser av motion och hittar trevliga sätt att motionera ensamma eller i sällskap, säger Seppälä. 

Hon tillägger hur fint det har varit att se elevernas entusiasm över motionen. Efter att man i skolan hade prövat på padel har vissa elever exempelvis börjat spela padel med sin familj, och när man hade hoppat rep på gymnastiklektionen bad eleverna om hopprep även under rasterna. Korgbollsställningarna på skolgården används flitigt. De tar inte upp mycket utrymme, men uppmuntrar till aktivitet.

Genom träning utvecklas man och blir skickligare, påpekar Seppälä. Motion och en fysiskt aktiv livsstil stöder funktionsförmågan och upprätthåller hälsan.

Tidigare var Abdullah inte motionsintresserad, men han berättar att han har utvecklats efter att han började träna och motionerna aktivt. För honom har fotbollen blivit en trevlig hobby. 

– Det är roligt och gör kroppen gott. Man känner sig starkare, blir skickligare och träffar också nya vänner, säger han.

– Jag hoppas att eleverna får positiva upplevelser av motion och hittar trevliga sätt att motionera ensamma eller i sällskap, säger gymnastiklärare Armi Seppälä. Bild: Seija Juntunen
– Jag hoppas att eleverna får positiva upplevelser av motion och hittar trevliga sätt att motionera ensamma eller i sällskap, säger gymnastiklärare Armi Seppälä. Bild: Seija Juntunen

Motionsundersökningar visar en positiv utveckling i Helsingfors

Barnens och de ungas fysiska funktionsförmåga – bland annat uthållighet, snabbhet, styrka och rörlighet – mäts genom den riksomfattande Move!-mätningen som är avsedd för elever i grundskolans årskurser 5 och 8. 

Resultaten för 2023 visar att den fysiska funktionsförmågan hos barn och unga i Helsingfors överträffade de riksomfattande resultaten. Till exempel är Helsingforspojkarnas uthållighet bättre än det nationella genomsnittet. Ett gott resultat var även att allt färre pojkar och flickor i årskurs 5 hade utmaningar med funktionsförmågan.

Även enkäten Hälsa i skolan 2023 visar en positiv utveckling vad gäller barnens och de ungas motion: andelen barn och unga som motionerar minst en timme om dagen har ökat i alla årskurser. Grundskoleelevernas resultat i Helsingfors är bättre än det nationella genomsnittet.  

Eleven Abdullah i Kruunuvuorenrannan peruskoulu ser fram emot Move!-mätningen i årskurs 8.

– Mätningen visar mina resultat och vad jag borde utveckla, säger han. Syftet med mätningen är att motivera och uppmuntra. De elever som deltar i mätningen får information om sin fysiska funktionsförmåga och tips om hur de kan utveckla den. Resultaten används inte för att bedöma elevens kunskaper, det vill säga för vitsordet i gymnastik.

Det systematiska arbetet med att främja motion fortsätter

Vid sidan av de positiva resultaten finns även orosmoment. Move-resultaten visar att den fysiska funktionsförmågan hos flickorna i årskurs 8 återigen hade försvagats. Ungefär en tredjedel av eleverna har fortfarande en funktionsförmåga som kan vara skadlig för deras hälsa och välbefinnande. För flickor i årskurs 8 var andelen över 40 procent.  

– Vi fortsätter att arbeta målmedvetet för en verksamhetskultur som främjar motion. Detta gör vi i samarbete med skolorna, skolhälsovården, familjerna, motionstjänsterna och exempelvis idrottsföreningarna, berättar Arjaritta Heikkinen, områdeschef för den grundläggande utbildningen.

Heikkinen framhäver vardagsmotionens betydelse.

– Vardaglig och inspirerande motion som genomförs på ett mångsidigt sätt leder till resultat och är det bästa sättet att bidra till både god tillväxt och utvecklingen av en fysiskt aktiv livsstil, uppmuntrar hon.

Mer information:

Information om Move!-mätningen och resultaten för 2023 på Utbildningstyrelsens webbplats: oph.fi/sv/move.(Länk leder till extern tjänst)

Motionsutbud för barn och ungdomar i Helsingfors: