Helsingfors fick eget kulturmiljöprogram

Stadsstyrelsen har godkänt ett kulturmiljöprogram för Helsingfors för 2023–2028. Genom programmet stärker man kulturmiljöernas betydelse, betonar vikten av att vårda och se efter dem och uppmuntrar stadsbor och besökare att använda dem. kulturmiljöprogrammet, som nu för första gången utarbetats för Helsingfors har gjorts upp genom ett omfattande samarbete med olika aktörer i staden i samråd med intressenter.
Helsingin kulttuuriympäristöohjelman kansilehti. Kuvituskuva.
Bild: Helsingin kaupunki

Syftet med Helsingfors kulturmiljöprogram är att vårda, utveckla och utnyttja det mångsidiga materiella och immateriella kulturarvet som en resurs för Helsingfors. För att stärka det här arbetet fastställs i programmet sammanlagt 38 åtgärder som kommer att följas upp fram till 2028. I programmet samlar man information om regionens identitet och hur vår omgivning har utvecklats. 

Kulturmiljöer är viktiga för byggandet av stadens, men också stadsbornas, identitet – det är just den kulturmiljö med dess olika skikt som under årtionden byggts i Helsingfors som gör Helsingfors till Helsingfors. Programmet som publicerats är därför ett viktigt tillägg och verktyg för att utveckla både kulturmiljöerna och samarbeten kring dem. Visionen för kulturmiljöprogrammet är att Helsingfors år 2050, när staden fyller femhundra år, ska vara en historiskt intressant stad som värdesätter sin kulturmiljö och som förändras på ett hållbart sätt. Kulturmiljöerna ökar stadens attraktionskraft och utgör grunden för att utveckla turismen”, säger Sari Saresto, projektchef för kulturmiljöprogrammet. 

I programrapporten har man utöver programmets riktlinjer, åtgärder och effekter också i korthet samlat historien om Helsingfors uppbyggnad och arkitektoniska identitet, utvecklingen av Helsingfors landskap och grönområden samt det marina Helsingfors särdrag. Man har behandlat den nuvarande situationen vad gäller skydd av kulturmiljöer, och likaså har man identifierat de områden man fastställt skyddsmål för. Som exempel kan nämnas att utgångspunkten för den pågående omfattande omplaneringen av stadskärnan är att byggnadsskyddet uppdateras.

Genom riktlinjer för åtgärderna får programmet effekt

Man har tagit fram 38 åtgärder för programmet. Av de här har man lyft fram följande riktlinjer för åtgärderna som de mest effektiva för att bevara kulturmiljöer:

  1.  Värdet hos de byggda kulturmiljöerna och park- och landskapskulturen som är betydelsefulla både nationellt och för helsingforsborna bevaras och kvaliteten på vården av kulturmiljöer tryggas. Målet med byggnadsskyddet är ett historiskt sett autentiskt Helsingfors med flera olika lager och bevarade särdrag.
  2.  Helsingfors byggnadsarv repareras på ett hållbart sätt. Tillräckliga resurser ska tryggas för användning och gott underhåll av de värdefulla byggnaderna. 
  3.  Genom att stärka samarbetskanalerna och med hjälp av smidigt och lägligt samarbete med staden säkerställs att värdefulla kulturmiljöer och byggnadsarv bevaras med beaktande av de övriga målen för stadsstrategin. 
  4.  Helsingfors stärker kunskapsbasen om kulturmiljöer. Inventeringar och utredningar utförs i rätt tid och i ändamålsenlig omfattning som stöd för planläggningen av områdena och inom projekt för reparation av värdeobjekt. De mest brådskande av inventeringarna är en uppdatering av Helsingfors arkeologiska inventering och skol- och daghemsinventering.
  5.  Tillgången till kulturmiljöinformation och den digitala tillgängligheten och insynen i de elektroniska karttjänsterna förbättras.
  6.  Kommunikationen och medvetenheten om kulturmiljöer och skötseln, användningen och vården av dem ökas.
  7.  Under åren 2026 och 2028 bedöms kulturmiljöprogrammet effekter i samarbete mellan stadsmuseet och stadsmiljösektorn. Samtidigt kartläggs behovet av att uppdatera kulturmiljöprogrammet. 

En omfattande förberedelseprocess

Programmet har utarbetats i samarbete mellan kultur- och fritidssektorn och stadsmiljösektorn, i stor utsträckning i samråd med olika intressenter. Stadsmuseet ledde arbetet med programmet och ansvarade för att främja det. Syftet med arbetet har också varit att förbättra stadens interna informationsutbyte och samarbete. Med tanke på att olika beslut och åtgärder gällande kulturmiljön fattas inom stadens olika tjänster och privata projekt har också metoder som redan fungerar och behovet av att stärka dem tagits med som en del av programmet.